آنالیز الکترومغناطیسی هاروستر انرژی رلوکتانس متغیر با استفاده از مدل مدار مغناطیسی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 174

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ITCC06_042

تاریخ نمایه سازی: 3 آبان 1402

Abstract:

هاروستر انرژی رلوکتانس متغیر به عنوان یک ترنسدیوسر یک کاندیدای خوب برای تبدیل انرژی محیطی به انرژیالکتریکی است. VREH ها بر پایه القای الکترومغناطیسی ناشی از تغییر رلوکتانس فاصله هوایی با چرخش چرخ عملمی کنند. در این مقاله با استفاده از مدار معادل مغناطیسی و نگاشت های همدیس یک مدل تحلیلی برای آنالیزالکترومغناطیسی VREH ها که دارای فاصله هوایی بزرگ هستند ارائه می شود. هندسه VREH آنالیز شده در دو طرففاصله هوایی شامل بخش های آهنی و آهنربای دائم به تعداد زیادی المان در مختصات استوانه ای تقسیم می شود و سپسهر المان با مدل پرمانس معادل آن جایگزین می شود. ناحیه فاصله هوایی با استفاده از پرمانس های محاسبه شده با استفادهاز روش CM مدل میشود که می توانند مسیر دقیق خطوط شار مغناطیسی در فاصله هوایی بزرگ را در نظر بگیرند. اینپرمانس های فاصله هوایی سپس در مدل MEC برای مدلسازی و آنالیز VREH مدنظر استفاده می شوند با در نظر داشتناثر شیارها و اثر اشباع مغناطیسی به طور دقیق. در پایان، نتایج تحلیلی به دست آمده از مدل MEC از طریق مقایسه بانتایج نظیر به دست آمده از روش اجزاء محدود راستی آزمایی می شوند.

Keywords:

فاصله هوایی , مدار معادل مغناطیسی (MEC) , پرمانس , هاروستر انرژی رلوکتانس متغیر (VREH) , نگاشت همدیس (CM) , آهنربای دائم (PM)

Authors

فرهاد رضائی علم

استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه لرستان