بررسی تاثیر بیمه بر رشد اقتصادی در ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF08_345

تاریخ نمایه سازی: 7 آبان 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بیمه بر رشد اقتصادی در ایران طی سالهای ۲۰۲۱ - ۲۰۰۴ با استفاده از الگوی غیر خطی خود رگرسیون با وقفه های توضیحی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان میدهد که در الگوی نامتقارن کوتاه مدت با شوکهای منفی بیمه کل و بیمه عمر، رشد اقتصادی کشور کاهش یافته و با شوک های مثبت بیمه کل، رشد اقتصادی افزایش می یابد و با افزایش متغیر سرمایه گذاری نیز رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت. در بلند مدت با شوکهای منفی بیمه کل، رشد اقتصادی کشور کاهش یافته و با شوک های مثبت بیمه کل، رشد اقتصادی افزایش می یابد. همچنین با شوکهای مثبت بیمه عمر، رشد اقتصادی کشور افزایش یافته و با شوک های منفی بیمه کل، رشد اقتصادی افزایش می یابد اما از نظر آماری معنی دار نمی باشد هم چنین با افزایش سرمایه گذاری، رشد اقتصادی در بلند مدت افزایش مییابد.

Authors

محمد سخنور

دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه

مهدی تبرک سوره

دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه