ارزیابی شاخص کیفیت آب زیرزمینی GQI با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی جهت مصارف شرب

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

WREC03_166

تاریخ نمایه سازی: 11 آبان 1402

Abstract:

کاهش چشمگیر منابع آب سطحی و خشکسالیهای متناوب اخیر سبب استفاده بیش از حد از منابع آب زیرزمینی و کاهش کیفیت آنها شده است. با توجه به کاهش بارندگی ها و خشکسالیهای متناوب اخیر و افت شدید سفره آب زیرزمینی در دشتهای خانمیرزا لردگان ،بروجن اردل و کیار از توابع استان چهار محال و بختیاری این تحقیق در صدد است به ارزیابی کیفی آب در دشتهای فوق الذکر جهت استفاده در مصارف ،شرب صنعت و کشاورزی و تحلیل تغییرات مکانی آب زیرزمینی پرداخته و اطلاعات کاربردی از وضعیت این منابع در زمینه شرب ارائه نماید در این راستا ۲۸ نمونه از آب زیرزمینی (جاه) از نقاط مختلف در شهرستان خانمیرزا لردگان بروجن اردل و کیار در بازه زمانی ۱۴۰۰ - ۱۳۹۹ برداشت شد و در آزمایشگاه مورد آنالیز شیمیایی قرار گرفت برای ارزیابی کیفی نمونه ها جهت استفاده در بخش شرب از شاخص GQI استفاده گردید با استفاده از روش درونیابی وزن دهی عکس ،فاصله خصوصیات شیمیایی نمونههای برداشت شده در محدوده مورد مطالعه بررسی و نقشه های پهنه بندی کیفی تهیه گردید. بر طبق شاخص GQI اکثر نمونه ها در طبقه با کیفیت قابل قبول قرار گرفت و برای شرب مناسب تشخیص داده شد. با بررسی انالیز حساسیت صورت گرفته شاخصهای اسیدیته با تاثیر مثبت غلظت کلسیم با تاثیر منفی و غلظت بی کربنات با تاثیر مثبت بیشترین تغییرات را در شاخص GQI به خود اختصاص داده اند نتایج این تحقیق به تعیین بهترین اقدام برای استفاده ایمن از آبهای زیرزمینی برای مصارف مختلف در محدوده مطالعاتی کمک می کند.

Authors

مجتبی خوش روش

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دان شگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایران

سیدمحمدرضا وردنجانی

دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی ، گروه مهندسی آب، د انشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کش اورزی و منابعطبیعی ساری، ساری، ایران

هاجر طاهری سودجانی

دانش آموخته دکتری آبیار ی و زهکشی از دانشگاه صنعتی اصفهان کارشناس آب و خاک جهاد کشاورزی استانچهارمحال و بختیاری ، شهرکرد، شهرکرد، ایران

مرضیه قهرمان

دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی ، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورز ی ، دا نشگاه شهرکرد. شهرکرد،ایران