بررسی تراکم بوته در واحد سطح بر رشد و عملکرد نخود فرنگی رقم ولف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCAG05_016

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت نخودفرنگی در کشور و استان گلستان، این تحقیق با هدف بررسی اثر تراکم بر رشد و عملکرد آن در منطقه گرگان انجام گرفت. این آزمایش در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ در مزرعه آموزشی- پژوهشی شماره یک دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بارندگی میانگین سالانه ۵۱۸/۵ میلیمتر، میانگین دمای سالانه ۱۷/۹ درجه سانتیگراد، میانگین رطوبت نسبی هوا ۱۴ درصد و ارتفاع از سطح دریا ۵/۵ متر به اجرا در آمد.آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار انجام شد. تیمار شامل سه سطح تراکم ( ۲۰ و ۳۰ و ۴۰ بوته در واحد سطح) که با در نظر گرفتن فاصله بین ردیف ۳۳ سانتیمتر و فاصله های روی ردیف ۱۵، ۱۰ و ۷/۵ سانتیمتر به ترتیب سه تراکم ۲۰، ۳۰ و ۴۰ بوته در مترمربع به دست می آید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار EXCEL و SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به یافته های حاصل از این پژوهش می توان بیان داشت که تراکم مناسب بوته نقش موثری در عملکرد غلاف سبز نخود فرنگی دارد. در مجموع می تواند بیان داشت که کاشت نخود فرنگی با تراکمی که حداقل ۳۰ بوته سبز شده در متر مربع از رقم ولف در مزرعه وجود داشته باشد (حدود ۳۰ درصد تلفات بذر را باید در زمان کاشت در نظر گرفت) می تواند ضمن کاهش هزینه کاشت، عملکرد مطلوب غلاف سبز را تولید نماید.

Authors

حمیدرضا جباری

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ۲

محمدحسین قربانی

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

محمدهادی پهلوانی

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

فرشید قادری فر

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان