تبیین مبانی آشپزی با تاکید بر اصول فکری مکتب مینی مالیسم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 177

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CELPL03_044

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

حوزه های متعدد هنری دارای روابط ومناسبات گسترده ای در سطح زندگی است که هر یک با سازوکارهای متعدد اجتماعی سهم قابل توجهی را در انتقال روابط ومناسبات فرهنگی ایفا می کند .در این راستا مکتب هنری مینی مالیسم با برخورداری ازسازوکارهای بنیادین هنری دارای عناصر ومضامین متنوعی است که گویای ساختار یک حوزه ی هنری است .پژوهش حاضر به تبیین مراتب گسترده ی مقوله ی هنری آشپزیبر مبنای مبانی ساختاری مکتب مینی مالیسم می پردازد.

Authors

فاطمه عموزاده ی تبریزی

شف وکارشناس آشپزی،دانشگاه علمی وکاربردی