نقش ادبیات حماسی در تقویت هویت ملی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان بیله سوار

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 313

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CELPL03_045

تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1402

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش ادبیات حماسی در تقویت هویت ملی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهرستان بیله سوار است . مقاله ی حاضر از نوع علمی ،پژوهشی و با استفاده از دادههای آماری توصیفی ، ضریب همبستگی پیرسون با روش گردآوری میدانی اطلاعات و از طریق پرسشنامه صورت گرفته است . جهت گردآوری مبانی نظری تحقیق از منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم . برای نیل به هدف به تعیین جامعه ی آماری و انتخاب نمونه با استفاده از جدول مورگان پرداختیم . نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که بخش مهمی از کتب درسی دورهی اول متوسطه به ادبیات حماسی و آموزش هویت ملی اختصاص دارد و در میان دروس و صفحات کتابها تصاویر و مطالبی جهت معرفی نمادها و آیین های ملی ایرانیان که ریشه های آن را می توان در شاهنامه جست ، توجه شده است . شاهنامه به عنوان بزرگترین اثر حماسی کشور در پاسداشت و صیانت از این آیین ها و نمادها نقش مهمی داشته است . پاسخ پرسش های به عمل آمده از دانش آموزان حاکی از آن است که مطالعه ی ادبیات حماسی در کتب درسی به افزایش احساسات میهن دوستی و ناسیونالیستی و درنتیجه شکل گیری هویت ملی کمک می کند و عشق به وطن را در آنها افزایش می دهد. هم چنین آشنایی با مولفه های هویت ملی از جمله سیر تحولی زبان فارسی ، محدودهی جغرافیایی کشور و ... هویت فرهنگی هم چون عید نوروز، آیین درخت کاری و بسیاری از آیین های ایرانی دیگر از طریق مطالعه ی ادبیات حماسی میسر می گردد. لذا نتایج و شواهد آماری و میدانی بیانگر آن است که بین آموزش و مطالعه ی ادبیات حماسی و تقویت هویت ملی دانش آموزان مدارس دخترانه ، دوره اول متوسطه شهرستان بیله سوار رابطه ی معناداری وجود دارد.

Authors

پوران ملکی

دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اردبیل