بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد حسابرسان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 91

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_419

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر هوش معنوی بر عملکرد حسابرسان است . روش پژوهش حاضر، توصیفی - پیمایشی است . همچنین ، پژوهش حاضر از لحاظ هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار دارد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی (که همزمان عضو جامعه حسابداران رسمی نیز می باشند) و موسسه های حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در کلیه رده های شغلی (۵۴۶ نفر) است . از تعداد کل جامعه آماری پژوهش طبق فرمول کوکران با جامعه معلوم (۲۲۶) نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است . روش گردآوری دادهها به دو صورت کتابخانه ای و میدانی است . برای گردآوری دادههای پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است . برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که هوش معنوی بر عملکرد حسابرسان تاثیر دارد.

Authors

امیر صمدی فرخران

گروه حسابداری، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

علی اکبر چهارمحالی

گروه مدیریت ، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران