بررسی برخی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر طلاق عاطفی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 122

This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMCONF10_417

تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1402

Abstract:

خانواده جهان شمول ترین نهاد اجتماعی است . منشا جامعه سالم ، خانواده سالم است ، وارد شدن هر آفت و زوال ی به این نهاد و کارکردهای آن ، از امور مهم و شایسته می باشد. یکی از مهم ترین آسیب های خانوادگی ، طلاق عاطفی یعنی همان زندگی های خاموش است . هدف مطالعه حاضر بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر بر گرایش طلاق عاطفی در بین زنان متاهل شهر اهواز بود، روش تحقیق ، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه اطلاعات لازم جمع آوری شده است . نمونه تحقیق شامل ۳۸۴ نفر از زنان متاهل شهر اهواز بود که از طریق نمونه گیری تصادفی طب قه بندی متناسب انتخاب شده اند. یافته های این تحقیق نشان داد که بین میزان تحصیلات ، فشارمالی ، سرمایه فرهنگی ، محرومیت نسبی و دینداری با طلاق عاطفی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

Authors

مرضیه شهریاری

استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران