تدوین استراتژی بازاریابی صنعت بانکداری جهت ورود به بازار بین الملل با رویکرد اقیانوس آبی

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JMSA-4-2_003

تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1402

Abstract:

هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژی بازاریابی صنعت بانکداری جهت ورود به بازار بین الملل با رویکرد اقیانوس آبی بوده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی اکتشافی می باشد. در این تحقیق ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق در دو بخش داخلی و خارجی و مصاحبه با خبرگان شاخص های تحقیق در چهار بخش نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شدند و سپس پرسشنامه در بین نمونه آماری که شامل کارشناسان و خبرگان صنعت بانکداری کشور به تعداد ۱۶۸ نفر بودند توزیع شد، با توجه به تایید شاخص ها با استفاده از ماتریس سوات ضرایب اهمیت مرتبط با فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و ضعف صنعت بانکداری کشور در بازار بین الملل تعیین شد که به تبع آن استراتژی ها در ماتریس کمی محاسبه و مهمترین آن ها مشخص گردیدند. با توجه به نتایج، استراتژی توسعه محصول با ۷.۴۱ به عنوان مهمترین استراتژی شناخته شد که به واسطه آن به ایجاد استراتژی اقیانوس آبی و تعیین وضعیت استراتژیک مطلوب صنعت بانکداری کشور اقدام شد. بدین منظور با استفاده از مراحل اقیانوس آبی شامل به کار گیری نقشه وضعیت استراتژی، بوم استراتژی، شبکه چهاروجهی به تعیین نقشه وضعیت استراتژیک مطلوب صنعت بانکداری کشور پرداخته شد که نتایج نشانگر ارایه استراتژی توسعه محصول و ایجاد واحد تحقیق و توسعه، ایجاد پایگاه آنلاین ارایه خدمات، تخصصی کردن صنعت بانکداری کشور و دپارتمان ها و ایجاد واحد استراتژیک در صنعت بانکداری کشور می باشد.

Authors

امین چهره نما

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران

نیلوفر ایمان خان

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه، فیروزکوه، ایران