رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه های فقرزدایی در ایران

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 63 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_REFA-5-18_010

تاریخ نمایه سازی: 16 آذر 1402

Abstract:

مقاله حاضر رویکرد توسعه اجتماعی به برنامه های فقرزدایی و رفاه اجتماعی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد. در سال های پایانی دهه بیستم برخی از فرایندهای عینی از قبیل جهانی شدن، رشد اقتصاد نوین جهانی، تضعیف دولت رفاه در کنار فرایندهای فکری و فرهنگی همچون نقد نظام های سیاسی و اقتصادی، و الگوهای رایج توسعه اقتصادی، فقرزدایی و رفاه اجتماعی را به چالش کشیدند. نتیجه این چالش طرح رویکرد توسعه اجتماعی یا توسعه جامعه محور بود. رویکرد توسعه اجتماعی به فقرزدایی و رفاه اجتماعی از حیث شاخص ها، تمایزپذیری، اهداف، تمرکز، روش، مقاصد، سنجه های موفقیت و عاملین اجرا با رویکردهای رایج رفاه و تامین اجتماعی متفاوت بودند. اولین بخش این مقاله به طرح زمینه های تاریخی و مفهومی رویکرد توسعه اجتماعی می پردازد و بخش دوم مقاله مفهوم فقرزدایی و رفاه اجتماعی با بنیان های محله ای را مطرح می کند که گسترش رویکرد توسعه اجتماعی به سطوح ملی و به ویژه در مناطق شهری می باشد. در این بخش مقولات توسعه اجتماع محور، کاربرد توانمندی ها و دارایی های محلی برای فقرزدایی و تامین رفاه، به قامت سازی خدمات رفاهی، کار داوطلبانه در اجتماع محلی و مراکز رفاهی اجتماع محور مورد بحث قرار می گیرند. بخش سوم مقاله با ارزیابی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تاثیرپذیری این قانون از رویکرد توسعه اجتماعی در سیاست ها و مواد قانونی مربوط به فقرزدایی و رفاه اجتماعی را آشکار می کند. آخرین بخش مقاله ضمن نتیجه گیری از مباحث مطرح شده، بر ضرورت های گسترش رویکرد توسعه اجتماعی در فقرزدایی و ساماندهی نظام رفاه اجتماعی در ایران تاکید می کند.