ارزیابی قابلیت جذب صوت مخلوط های آسفالتی مختلف با استفاده از آزمایش لوله امپدانس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 162

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM15_059

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

در سالهای اخیر با افزایش جمعیت شهرنشینی و رشد و توسعه تکنولوژی، استفاده از وسایل نقلیه رشد چشمگیر و درپی آن تبعات زیادی از جمله آلودگی صدای ناشی از ترافیک به دنبال داشته است. آلودگی صوتی ناشی از ترافیک،عمده ترین عامل ایجاد آلودگی صوتی در سطح شهرها است که در سال های طولانی و در یک نگاه کلی، باعث ایجاداختلال در زندگی عادی ساکنان مناطق مختلف شهرها شده است. مهمترین عوامل ایجاد این آلودگی ناشی از دو عاملصدای تولید شده از وسایل نقلیه و نیز اندرکنش آن با روسازی است. پارامترهای کاهنده صوت را که به روسازی مرتبطاست میتوان به استفاده از مصالح متخلخل، کنترل مسیر انتشار امواج صوتی در بافت روسازی و استفاده از مصالح میراجهت کاهش لرزش تایر اشاره کرد. در این پژوهش از نمونه های مخلوط آسفالتی با سنگدانه طبیعی و سرباره فولاد و بادو نوع قیر خالص و قیر اصلاح شده با پودرلاستیک در دانه بندی های متداول، متخلخل و استخوان بندی سنگدانه ایساخته شده و برای ارزیابی ضریب جذب صوتی آنها، از آزمایش لوله امپدانس استفاده شده است. با توجه به نتایج اینآزمایش می توان گفت مخلوط های آسفالتی با دانه بندی متخلخل در هر دو نوع قیر خالص و قیر اصلاح شده بیشترینمیزان جذب امواج صوتی را به خود اختصاص داده است. مخلوط های آسفالتی در فرکانس های مختلف ضریب جذبصوت یکسانی با اختلاف یک الی شش درصدی داشته اند. همچنین نتایج نشان میدهد تغییر نوع قیر باعث کاهش میزانجذب صوت در فرکانس های بالا برای نمونه های متخلخل می شود.

Authors

فاروغ ذبیحی

دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

نادر صولتی فر

دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران