بررسی علل خرابی محل های وصله شده در رویه های آسفالتی به روش پرسشنامه لیکرت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 232

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAAM15_062

تاریخ نمایه سازی: 20 آذر 1402

Abstract:

چاله ها یک از شایع ترین انواع خرابی ها به حساب می آیند که با وصله کردن بهبود مییابند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر تاثیرگذاردر کاهش عمر وصله های انجام شده در رویه های آسفالتی در شرایط هوای سرد میباشد. بر این اساس با استفاده از روش مطالعه پرسشنامهبه سبک لیکرت نظرات مختلف از ۶۷ متخصص جمع آوری و تحلیل شد. همچنین برای تقویت علمی و مقایسه نتایج بدست آمده باتحقیقات مشابه، نتایج بدست آمده در این تحقیق با مطالعه مشابه انجام شده در کانادا مقایسه شد. بر اساس نظر متخصصان ایرانی کیفیتپایین مصالح و اجرای نامناسب، عوامل اصلی بروز خرابی وصله ها است که این نتیجه به نظر متخصصان کانادایی متفاوت بود. همچنینبنا به نظر متخصصان ایرانی عدم تراکم کافی بیشترین تاثیر و عدم نظارت کافی کمترین تاثیر در بین عوامل مختلف در فرایند اجرا درکاهش کیفیت وصله های اجرا شده در هوای سرد را دارند. بر این اساس تحلیل هایی به جهت پاسخ به چرایی این نتایج و تفاوت بینگروهی ایرانی و کانادایی ارائه شد و همچنین موضوعاتی به عنوان راه حل هایی جهت تحقیقات بیشتر پیشنهاد گردید.

Authors

مصطفی آدرسی

استادیار و عضو هیات علمیگروه ژئوتکنیک و آب دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی