تاثیر عصاره آبی و الکلی میوه سماق بر روی تریکوموناس واژینالیس و کاندیدا آلبیکنس در شرایط برون تنی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 397

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HRNMCNF01_004

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1402

Abstract:

مقدمه: ترکیبات شیمیایی گیاهی به عنوان متابولیت های ثانویه در گیاهان شناخته می شوند و دارای خواص زیستی مانند فعالیت آنتی اکسیدانی، اثر ضد میکروبی، تعدیل آنزیم سم زدایی و متابولیسم هورمونی، تحریک سیستم ایمنی بدن، کاهش تجمع پلاکت ها، و خاصیت ضد سرطانی هستند. هدف پژوهش حاضر میکروبیولوژی گرایش میکروب های بیماریزا می باشد.مواد و روشها: در این مطالعه با استفاده از آب و اتانول ۹۶ درصد، عصاره میوه گیاه سماق حاصل و با استفاده از روش microdilution در زمان ها و غلظت های مختلف بررسی و گزارش شد.. برای بررسی کمترین غلظت کشندگی (MFC) عصاره آبی و الکلی سماق برروی کاندیدا آلبیکنس، چاهک های موجود برای محاسبه MIC برروی محیط کشت سابرودکستروز آگار کشت و برای ۲۴ ساعت در دمای ۳۷ درجه سلسیوس گرمخانه گذاری شدند و هر دو بار چک شدند. بررسی آماری نمونه ها با استفاده از نرم افزار GraphPad Prism version ۹با استفاده از آزمون two way anova انجام شد. نتایج: نتایج مشخص کرد که کمترین غلظت کشندگی میوه سماق برای عصاره الکلی ۵ میلی گرم بر میلی لیتر و برای عصاره آبی ۱۰ میلی گرم بر میلی لیتر در ۴۸ ساعت است. همچنین، غلظت مهاری ۵۰ درصد (IC۵۰) عصاره الکلی برابر با ۱/۸ میلی گرم بر میلی لیتر در ۲۴ ساعت و ۱/۰۶ میلی گرم بر میلی لیتر ، غلظت مهاری ۵۰ درصد (IC۵۰) عصاره آبی نیز به ترتیب ۱/۵ و ۳/۰۵ میلی گرم بر میلی لیتر در ۲۴ و ۴۸ ساعت بود. مترونیدازول نیز در غلظت ۱۲/۵ میلی گرم بر میلی لیتر توانایی از بین بردن تمام انگل ها را داشت.نتیجه گیری: تریکومونیازیس و کاندیدیازیس به عنوان یکی از شایع ترین بیماری های مقاربتی در انسان در نظر گرفته می شوند و افزایش مقاومت به داروهایی مانند مترونیدازول و فلوکولونازول منجر به یک مشکل در درمان جدی این بیماری ها می شود. بنابراین روش های موثر جدیدی برای درمان این عفونت ها مورد نیاز است.

Authors

سیده فاطمه ساداتی

ترم ۳ پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بندرعباس دانشکده پرستاری مامایی