بررسی میکروآسیب دال بتن ژئوپلیمری تحت بارگذاری شبه دینامیکی به روش المان گسسته

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICCE13_418

تاریخ نمایه سازی: 23 آذر 1402

Abstract:

مطالعه بتن ژئوپلیمری به عنوان یکی از انواع بتن ، تحت بارگذارهای مختلف دینامیکی نظیر زلزله امری ضروری است . در این تحقیق به بررسی میکروآسیب دال بتن ژئوپلیمری تحت بارگذاری فشاری شبه دینامیکی به روش شبیه سازی با المان گسسته (Discrete Element Method) پرداخته می شود. بدین منظور به مطالعه رفتار دالهای بتنی ژئوپلیمری بر اثر بارگذاری شبه دینامیکی ، بر روی روند تشکیل میکروآسیب ها و چگونگی به وجود آمدن خرابی و روند به وجود آمدن میکرو آسیب ها و تعداد آنها در یک نمونه بتنی ژئوپلیمری پرداخته می شود. در این تحقیق نتایج بارگذاری برای سه حالت با ضخامت دالهای بتن ژئوپلیمری برابر با ۲۰، ۲۵ و ۳۰ سانتی متر، در بارگذاری با سرعت بارگذاری ۰۰۱,۰ متر بر ثانیه مقایسه شده است . با تعمیم نتایج به نمونه های بزرگتر و با انجام مطالعه های بیشتر می توان روند ایجاد خرابی را در نمونه های بتنی ژئوپلیمری از جمله دال، ستون و تیر بررسی کرده و زمینه پیش بینی محل وقوع آسیب در بارهای مختلف را فراهم نمود.

Authors

احمدرضا عباسی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علیرضا باقرشمیرانی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران