بررسی جایگاه آگنی ایزد آتش در فرهنگ های آریایی نخستین

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 255

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMMS04_034

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1402

Abstract:

الهه آگنی ایزد آتش یکی از مهمترین خدایان ودایی است . وجود این الهه هر چند ، پس از الهه های پدر خدای آسمانی و مادر خدای زمینی بود ، اما به سرعت جایگاه خود را از نظر اهمیت به صدر جدول خدایان ودایی رساند . مهمترین دلیل این رشد سریع در میان الهه گان پر تعداد ، نیاز فراوان و روزمره بشر به پدیده آتش بود ، که آریان های هندی را مجبورمی کرد ، برای رضایت خاطر آگنی اهمیت بیشتری به او بدهند . در این میان با رشد ستایش آگنی در هندوستان ، وظایف جدیدی نیز برای او تعریف گردید . مهمترین این وظایف دریافت نذورات آدمیان ، الهه راهنما انسان ها در برابر خدایان و در نهایت پیغام بر خدایان بود . آگنی با پیوندهایی با سایر خدایان ، اهمیت خود را درنظر هندیان باستان افزایش داد . به گونه ای که حتی با پایان عصر ودایی نیز پرستش آگنی از بین نرفت و تا امروز هم ادامه دارد . اهمیت این الهه و ارتباط آن با بهرام ایزد همسانش در فلات ایران در بسیاری از ویژگی ها همبستگی نوع تفکر آریایی های هندی و ایرانی را به وضوح نمایانگر می کند .

Authors

مهدی یاراحمدی

دکتری تاریخ اسلام، مدرس گروه الهیات و معارف دانشگاه پیام نور، ایران

محمدزمان خدایی

استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

زهرا تمیمی

دبیر آموزش و پرورش آبادان، ایران