مروری بر عملکرد ریزموجودات خاک زی بر مولفههای هدررفت خاک و آب

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WMJI-9-35_007

تاریخ نمایه سازی: 6 دی 1402

Abstract:

فرسایش خاک و پیامدهای ناشی از آن، به عنوان مانع اساسی در برابر توسعه کشور قرار دارد. به طوری که دست یابی به توسعه پایدار بدون حفاظت از منابع خاک و آب و کاهش تخریب اراضی امکان پذیر نیست. حال آن که اغلب رویکرد های حفاظت خاک و آب به صورت مهندسی و بدون توجه به توانمندی های روش های زیستی مهار هدررفت خاک و آب صورت می گیرد. ازاین رو، در پژوهش حاضر سعی بر آن شده است که به صورت مطالعه مروری، عملکرد ریزموجودات خاک زی به عنوان روش زیستی در حفاظت خاک و آب بر مولفه های موثر در هدررفت خاک و آب در فرآیند فرسایش خاک را موردبحث و بررسی قرار دهد. نتایج حاصل از مرور منابع نشان داد که خزه ها، گل سنگ ها، قارچ ها، باکتری ها و سیانوباکتری ها با تشکیل پوسته های زیستی و بهبود مولفه­های پایداری خاک، بر مهار فرآیند فرسایش و تولید رواناب موثر هستند. لذا توانمندسازی سطح خاک در مقابل عوامل فرسایشی باران و رواناب با  توسعه پوسته زیستی خاک، کاهش و مهار فرسایش خاک را به دنبال دارد. به کارگیری ریزموجودات خاک زی می تواند به عنوان راه کاری موثر و سازگار با بوم­سازگان در اجرای اقدامات مدیریتی برای حفاظت منابع خاک و آب مناطق خشک و نیمه خشک کشور مورداستفاده قرار گیرد.

Authors

اعظم مومزایی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

سیدحمیدرضا صادقی

استاد گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

بهروز زارعی دارکی

دانشیار گروه زیست شناسی دریا، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس

مهدی همایی

استاد گروه فرآوری مواد معدنی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس