بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتها با ارزش بازار و ریسک شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 112

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB15_041

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

مسوولیت اجتماعی سازمان، عامل اساسی بقای هر سازمان است . شرکتها و موسسات در جامعه ای کار می کنند که آن جامعه برای آنها فرصتهای مختلفی را جهت کسب سود و تحقق اهدافشان ایجاد کرده است ، در مقابل این رفتار جامعه ، سازمانهای مذکور نیز باید متعهد باشند که نیازها و خواسته های جامعه را آنگونه که مورد توجه ذینفعان است ، برآورده کنند. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مسئولیت اجتماعی شرکتها با ارزش بازار و ریسک شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . بدین منظور تعداد ۷۸ شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰ به عنوان نمونه انتخاب گردیده است . متغیرهای تحقیق با استفاده از نرم افزار Eviews تجزیه و تحلیل شده اند. تخمین مدل نیز از نوع Panelبوده و از رگرسیون چند متغیره به روش OLS استفاده شده است . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که اثر مسئولیت اجتماعی بر بازده غیر عادی انباشته (ریسک )، ارزش بازار شرکت و عملکرد شرکت مثبت و معنی دار است .

Authors

افسون باعزم

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ارومیه، دانشجوی دکترای حسابداری