نقش فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر عملکرد برند با میانجی گری صحه برند، نگرش برند، شهرت برند و آگاهی از برند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: English
View: 112

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB15_042

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی بر عملکرد برند با میانجی گری صحه برند، نگرش برند، شهرت برند و آگاهی از برند می باشد. این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب و همچنین بررسی پیشینه پژوهش ها، مدل مفهومی را استخراج که متغیر مستقل (فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی )، متغیر میانجی (صحه برند، نگرش برند، آگاهی از برند، شهرت برند) و متغیر وابسته (عملکرد برند) در مدل مفهومی تحقیق قرار گرفتند. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر روش چند مرحله ای بوده و حجم نمونه بین ۵ تا ۱۵ برابر تعداد سوالات پرسشنامه تعیین و بین ۳۸۴ نفر از مشتریان محصولات صنایع غذایی شرکت مهرام در شهر تهران توزیع گردید. دادههای مورد نیاز تحقیق گردآوری و با استفاده از فنون آمارتوصیفی و نرم افزار SPSS و فنون آمار استنباطی و نرم افزارهای آماری Smart PLS۳ با روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که بیشترین ضرایب مسیر مربوط به فرضیه چهارم ( تاثیر آگاهی از برند بر شهرت برند) با ضریب مسیر۶۲۲/۰ و کمترین مربوط به فرضیه پنجم (تاثیر نگرش برند بر شهرت برند) با ضریب مسیر ۲۷۱/۰ بوده است .

Keywords:

آگاهی از برند , شهرت برند , صحه برند , عملکرد برند , فعالیت های بازاریابی رسانه اجتماعی , نگرش برند

Authors

امیر صادقی

دکتری مدیریت بازرگانی (بازاریابی بین الملل )،عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

رقیه عباس زاده شایق

کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران