بررسی تاثیر مدیریت کلاسی معلمان بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان در مدارس پسرانه دوره اول و دوم متوسطه عشایر منطقه شهرستان گتوند

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 202

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SAENACONF01_022

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر نوع مدیریت کلاسی معلم بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه در عشایر منطقه گتوند بود. پژوهش از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل ۴۰ معلم و ۴۸۸ دانش آموز مقطع متوسطه اول و دوم عشایر منطقه گتوند در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ بوده است . برای انتخاب نمونه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بهره گیری از جدول مورگان ۲۴۰ نفر از دانش آموزان انتخاب شد؛ و جهت ارزیابی عملکرد تحصیلی آن ها از میانگین نمرات ثبت شده در کارنامه نوبت دوم آن ها استفاده شد. به دلیل کوچک بودن جامعه آماری معلمان، با استفاده از روش نمونه گیری تمام سرشماری، تمامی ۴۰ نفر انتخاب شدند و پرسشنامه سبک مدیریت کلاس را پاسخ دادند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss تحلیل شدند و نتایج پژوهش که از طریق رگرسیون ساده و واریانس یکطرفه به دست آمد بیانگر آن بود که مدیریت کلاسی معلم بر عملکرد تحصیلی تاثیر مثبت و معناداری دارد و می تواند آن را پیش بینی نماید؛ و از بین سبک های مدیریت کلاس، سبک های تعامل گرا و مداخله گر بر عملکرد تحصیلی تاثیر دارند و می توانند پیش بین خوبی برای عملکرد تحصیلی باشند، ولی سبک غیرمداخله گر نمی تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان را پیش بینی نماید. هم چنین بین سابقه ی تدریس معلمان و مدیریت کلاسی آنها تفاوت معناداری وجود ندارد؛ اما بین سطح تحصیلات معلمان با مدیریت کلاسی آنها تفاوت معناداری وجود دارد.

Keywords:

سبک مدیریت کلاس , عملکرد تحصیلی , معلمان عشایر , دانش آموزان دوره اول و دوم متوسطه

Authors

محمد کرملائی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد واحد الکترونیک ، تهران

غلامرضا طالقانی

دانشیار دانشکده مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران