ارزیابی همبستگی و تجزیه علیت بین صفات فیتوشیمیایی و رنگدانه ها با ماده خشک اکوتیپ-های مختلف نعناع تحت تنش شوری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JISPP-12-57_010

تاریخ نمایه سازی: 18 دی 1402

Abstract:

دستیابی به ماده خشک بالا در گیاهان یکی از مهم­ترین اهداف فیزیولوژیست­های گیاهی است. در این راستا شناخت صفات تاثیرگذار در تولید ماده خشک گیاهان ضروری به نظر می­رسد. همچنین تنش شوری از مهم­ترین تنش­های غیرزیستی است که رشد گیاهان را محدود کرده و صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا جهت درک ارتباط بین عملکرد ماده خشک با صفات     آنتی­اکسیدانی و رنگدانه­های فتوسنتزی و غیر­فتوسنتزی نعناع تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات (۱۸ اکوتیپ نعناع شامل گونه­های longifolia، pulegium، spicata، rotundifolia، mozafariani و piperita، تنش شوری در سطوح شاهد، ۵/۲، ۵ و ۵/۷ دسی­زیمنس بر متر و زمان برداشت در دو سطح) در قالب طرح بلوک­های کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش شوری بر همبستگی بین ماده خشک با سایر صفات مورد مطالعه اثرگذار بود. همچنین تجزیه علیت در سطوح مختلف تنش شوری نشان داد که صفت کلروفیل کل از اثر مستقیم بسیار بالایی برخوردار بود. از سویی دیگر در سطح شوری ۵/۷ دسی­زیمنس بر متر عملکرد ماده خشک گیاه همبستگی بالاتری با صفات مورد بررسی در مقایسه با سطوح پایین­تر تنش شوری داشت. همچنین همبستگی بین کلیه صفات در برداشت اول و دوم در مواجه با تنش شوری متفاوت بود. صفت رنگدانه آنتوسیانین در سطح ۵/۷ دسی­زیمنس بر متر همبستگی مثبت و معنی­دار با عملکرد ماده خشک داشت. نقش غیر­مستقیم رنگدانه کاروتنوئید نیز در تنش شدید مشهود بود. مبتنی بر تجزیه علیت تمامی صفات مورد مطالعه شامل محتوای فنل و فلاونوئید کل، رنگدانه­های آنتوسیانین و کاروتنوئید برای اثرگذاری بر عملکرد ماده خشک به صفت کلروفیل کل وابستگی شدید داشتند.

Authors

سید جابر حسینی

Department of Agronomy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

زین العابدین طهماسبی سروستانی

Department of Agronomy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

همت الله پیردشتی

Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran

سید علی محمد مدرس ثانوی

Department of Agronomy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

علی مختصی بیدگلی

Department of Agronomy, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

سعید حضرتی

Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agriculture, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran

مهسا رفعتی آلاشتی

Payame Noor University, Tehran, Iran

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Acosta-Motos, J. R., Ortuno, M. F., Bernal-Vicente, A., Diaz-Vivancos, P., ...
 • Anjum, S. A., Tanveer, M., Hussain, S., Ashraf, U., Khan, ...
 • Bautista, I., Boscaiu, M., Lidon, A., Llinares, J. V., Lull, ...
 • Brahmi, F., Nury, T., Debbabi, M., Hadj-Ahmed, S., Zarrouk, A., ...
 • on ۷-Ketocholesterol-Treated Murine RAW ۲۶۴.۷ Macrophages. Antioxidants, ۷(۱۲), ۱۸۴. https://doi.org/۱۰.۳۳۹۰/antiox۷۱۲۰۱۸ ...
 • Buhtz, A., Hohe, A., Schwarz, D., & Grosch, R. (۲۰۱۷). ...
 • Csepregi, K. & Hideg, E. (۲۰۱۸). Phenolic compound diversity explored ...
 • de Almeida Rios, S., da Cunha, R. N. V., Lopes, ...
 • Goharrizi, K. J., Riahi-Madvar, A., Rezaee, F., Pakzad, R., Bonyad, ...
 • Haghighi, Z., Modarresi, M., & Mollayi, S. (۲۰۱۲). Enhancement of ...
 • Hatam, Z., Sabet, M. S., Malakouti, M. J., Mokhtassi-Bidgoli, A., ...
 • Hazrati, S., Ebadi, M. T., Mollaei, S., & Khurizadeh, S. ...
 • Hogland, D. R. & Armon, D. I. (۱۹۵۰). The Water ...
 • Huang, Z., Wang, Q., Xia, L., Hui, J., Li, J., ...
 • Kalaji, H. M., Rackova, L., Paganova, V., Swoczyna, T., Rusinowski, ...
 • Karimi, S., Karami, H., Vahdati, K., & Mokhtassi-Bidgoli, A. (۲۰۲۰). ...
 • salinity stress induce drought tolerance in walnut. Scientia Horticulturae, ۲۶۷, ...
 • Khalvandi, M., Amerian, M., Pirdashti, H., Keramati, S., & Hosseini, ...
 • Kim, J., Lee, W. J., Vu, T. T., Jeong, C. ...
 • Krizek, D. T., Kramer, G. F., Upadhyaya, A., & Mirecki, ...
 • grown under metal halide and high-pressure sodium/deluxe lamps. Physiologia Plantarum, ...
 • Latef, A. A. H. A., Alhmad, M. F. A., & ...
 • Li, D., Zhang, X., Li, L., Aghdam, M. S., Wei, ...
 • Li, H., Chang, J., Chen, H., Wang, Z., Gu, X., ...
 • Lichtenthaler, H. K. (۱۹۸۷). Chlorophylls and carotenoids: pigments of photosynthetic ...
 • Lin, J., Wang, Y., Sun, S., Mu, C., & Yan, ...
 • Moustaka, J., Tanou, G., Giannakoula, A., Adamakis, I. D. S., ...
 • Piccolo, E. L., Landi, M., Massai, R., Remorini, D., & ...
 • Pullagurala, V. L. R., Adisa, I. O., Rawat, S., Kalagara, ...
 • soil grown cilantro (Coriandrum sativum). Plant Physiology and Biochemistry, ۱۳۲, ...
 • Rady, M. M., Taha, R. S., Semida, W. M., & ...
 • Rahneshan, Z., Nasibi, F., & Moghadam, A. A. (۲۰۱۸). Effects ...
 • Rehman, M. Z. U., Rizwan, M., Ali, S., Fatima, N., ...
 • plant growth, photosynthesis and metal uptake. Ecotoxicology and Environmental Safety, ...
 • Sangma, C., Kumar, V., Gat, Y., Kaushal, M., Suri, S., ...
 • Sarker, U. & Oba, S. (۲۰۱۹). Salinity stress enhances color ...
 • Semida, W. M., Abd El-Mageed, T. A., Howladar, S. M., ...
 • Shahbaz, M., Abid, A., Masood, A., & Waraich, E. A. ...
 • Shams, M., Ekinci, M., Ors, S., Turan, M., Agar, G., ...
 • Taibi, K., Taibi, F., Abderrahim, L. A., Ennajah, A., Belkhodja, ...
 • Trivellini, A., Lucchesini, M., Maggini, R., Mosadegh, H., Villamarin, T. ...
 • Turner, M. F., Heuberger, A. L., Kirkwood, J. S., Collins, ...
 • Vardhan, P. V. & Shukla, L. I. (۲۰۱۷). Gamma irradiation ...
 • of secondary metabolite production. International Journal of Radiation Biology, ۹۳(۹), ...
 • Wu, Y., Jin, X., Liao, W., Hu, L., Dawuda, M. ...
 • Yang, Y. & Guo, Y. (۲۰۱۸). Elucidating the molecular mechanisms ...
 • اثر متیل جاسمونات بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه گشنیز در شرایط تنش شوری [مقاله ژورنالی]
 • بی همتا، محمد رضا، شیرکوند، مهدی، حسن پور، جواد، و ...
 • تقی زاده، زینب، صبوری، حسین، حسینی مقدم، حسین، فلاحی، حسینعلی، ...
 • حسینی، سید جابر، طهماسبی سروستانی، زین العابدین، پیردشتی، همت الله، ...
 • برهمکنش قارچ Piriformospora indica با گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita) بر کمیت و کیفیت اسانس و برخی پارامترهای فیزیولوژیک تحت تنش شوری [مقاله ژورنالی]
 • عابدی، زهرا، نجفی زرینی، حمید، عمادی، سید مصطفی، و باقری، ...
 • قربانی، حمید رضا، سمیع زاده لاهیجی، حبیب الله، ربیعی، بابک، ...
 • پاسخ صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی کلزا (Brassica napus L.) به کاربرد نانوذرات آهن صفرظرفیتی پایدارشده تحت تنش شوری [مقاله ژورنالی]
 • کردی، سجاد، دانشور، ماشاالله، سیاح فر، منوچهر، و شاه کرمی، ...
 • ارزیابی برخی خصوصیات فتوسنتزی دو رقم ارزن علوفه ای در شرایط تنش شوری [مقاله ژورنالی]
 • نمایش کامل مراجع