آقای دکتر Ali Mohammad Modares Sanavi

Dr. Ali Mohammad Modares Sanavi

استاد دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180008)

152
143
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers