تاثیر میراگرهای لاستیکی و اصطکاکی در کاهش ارتعاش ناشی از زلزله در ساختمان های بتنینامظم

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILISC04_027

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

اخیرا بهرهگیری از میراگرها در کاهش تاثیر زلزله گسترش زیادی داشته است و این سازوکار پتانسیل بالایی از خودنشان داده است به طوری که گزینه معقولی برای مقاوم کردن سازه ها در مقابل بارهای شدید لرزه ای می باشد. میراکرها باافزایش مقدار میرایی در معادله حرکت ساختمان باعث کاهش پاسخ های لرزه ای می گردند. در مقاله پیش رو به ارزیابی پاسخهای لرزه ای سازه های بتنی نامنظم دارای میراگر لاستیکی و اصطکاکی پرداخته شده است. به این ترتیب اثر سازوکار میراگر در این حالت معین می گردد. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر استفاده از جداسازهای لرزه ای FPS,LRB تاثیر کاهنده بسیار مناسبی در مقابل نیروی وارده به ساختمان دارد؛ از سوی دیگر بهره گیری از جداسازهای لرزه ای مورد پژوهشبه صورت کلی باعث کاهش دامنه حرکتی ساختمان در پیک های زلزله می گردد. نکته مهم در تاثیر حرکات زمین را میتوانمحتوای فرکانسی آنها دانست به نحوی که در برخی حالت ها از نظر دامنه تغییرمکان بعد از یک پیک زلزله دچار ضعف میشود؛ اما به دلیل افزایش دوره تناوب، باعث افزایش تعداد مفاصل پلاستیک نمی شود و به صورت کلی مطابق نتایج حاصل از این پژوهش، جداساز لرزه ای LRB نتیجه مناسب تری از خود نشان می دهد.

Authors

مهدی فتاحی

گروه مهندسی عمران، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

احسان رمضان پور

گروه مهندسی عمران، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران