بررسی اثرات تغییر بودجه ریزی از روش سنتی به عملیاتی بر بهبود ارزیابیها در اجرای حسابرسی عملکرد

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EINB07_050

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

بودجه ریزی عملیاتی، روشی برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف، برنامه ها و نتایج ارزیابی شده است. هدف نهایی نظام بودجهریزی عملیاتی، تغییر کانون توجه موضوع مدیریت و پاسخگویی در دولت از فعالیتهای دستگاه های اجرایی به سوی نتایج حاصل از این فعالیتها است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثرات تغییر بودجهریزی از روش سنتی به عملیاتی بر بهبود ارزیابیها در اجرای حسابرسی عملکرد از دیدگاه متخصصان مالی و ... میباشد. برای این منظور، اثرات بودجه ریزی عملیاتی از منظر مدیریت تغییر در بودجهریزی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و از لحاظ شیوه پژوهش توصیفی-پیمایشی است و برای آزمون فرضیه پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است. یافته های پژوهش نشان میدهد که تغییر بودجهریزی از روش سنتی به عملیاتی بر اجرای حسابرسی عملکرد تاثیر دارد و با اجرای بودجهریزی عملیاتی در دستگاه های اجرایی، هدفها، برنامه ها و نتایج، مشخص تر و مسیر حسابرسی عملکرد، شفافتر و شاهد ارزیابی مناسبتر مولفه های کارایی، اثربخشی و صرفه اقتصادی در گزارشهای حسابرسی عملکرد خواهیم بود.

Authors

سیده معصومه هاشمیان

دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان