استفاده شرکتهای کوچک و متوسط از بازاریابی رسانه های اجتماعی و تاثیرات آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 121

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MGTCONF06_028

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

شرکت ها به طور فزاینده ای به دنبال استفاده از رسانه های اجتماعی برای برقراری ارتباط با سهامدارانمختلف هستند زیرا برنامه هایی برای ایجاد حضور در چنین پلتفرم هایی در حال تبدیل شدن به بخشی ازاستراتژی سطح بالا هستند. هدف از این مطالعه شناسایی عواملی است که به شرکتهای کوچک و متوسطکمک می کند تا مکانیسم های بازاریابی رسانه های اجتماعی را برای بهبود تاثیر تجاری خود اتخاذ کنند.پذیرش بازاریابی رسانه های اجتماعی توسط شرکتها تاثیر قابل توجهی بر بهبود نتیجه کسب و کار آنهادارد. یک مدل نظری با کمک تئوری وام گرفته شده از TAM و UTAUT۲ با برخی تغییرات ایجاد شده است تا این تاثیر را از طریق عملکرد تجاری، فروش، ارتباط با مشتریان، شناسایی نیازهای مشتری وخلاقیت کارکنان بررسی کند. مدل نظری به صورت تجربی با استفاده از بررسی ۳۱۰ شرکت تایید شدهاست و تجزیه و تحلیل بعدی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاریافته انجام شده است. نتایج نشانمیدهد که سودمندی درک شده، سهولت استفاده درک شده و سازگاری تاثیر مثبتی بر رسانه هایاجتماعی پس از پذیرش توسط شرکت ها دارد. شرایط تسهیل کننده تاثیر ناچیزی دارد در حالی که هزینهتاثیر قابل توجه اما منفی بر استفاده از بازاریابی توسط شرکت ها دارد.

Keywords:

بازاریابی از طریق رسانه های اجتماعی , بازاریابی دیجیتال , تاثیر رسانه های اجتماعی , تاثیر فناوری , سازمان های کوچک و متوسط

Authors

محمدیونس میرزاجانی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران