مروری بر ارزیابی روش های EOR مبتنی بر گاز در مناطق هجوم گاز در مخازن کربناته با شکستگی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 187

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

OGPH08_068

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به این که بخش قابل توجه ای از مخازن هیدروکربنی دنیا از جنس کربناته ها میباشند و از بین آنها کربناته های شکسته درصد زیادی از نفت و گاز دنیا را به خصوص در خاورمیانه دارا میباشند با این حال با توجه به نوع مخزن نیاز به رویکرد متفاوتی برای تولید و ازدیاد برداشت نسبت به مخازن معمولی داراند که در این مطالعه به آوردن مثال و اشاره به چند نمونه از این روش ها ومقایسه آنها نسبت به هم پرداختیم . مطابق مطالعات FAWAG وWAG به عنوان بهترین گزینه برای ازدیاد برداشت در مخازن کربناته شکسته و به خصوص در ناحیه مورد هجوم گاز میتواند مورد استفاده قرار گیرد. نتایج تجربی برای تزریق گاز متناوب با آب [WAG] و تزریق گاز متناوب به کمک فوم [FAWAG] تحت شرایط بازیافت ثانویه و سوم برای بررسی این روشهای بهبود بازیافت نفت در مخازن مورد حمله گاز مورد استفاده قرار گرفت. منحنیهای نفوذپذیری نسبی مغزه ها و پارامترهای فوم مناسب از این آزمایشها از طریق History Matching به دست آمدند. این یافته ها سپس در یک سیستم pilot و مقطعی استفاده شد. و در ادامه تاثیرات خصوصیات شکستگی مانند تراوایی شکستگی و ارتفاع بلوک شکستگی و فاصله شکستگی ها را از هم و تاثیر آن ها بر افزایش ازدیاد برداشت را بررسی شد.هFAWAG در بازیابی نفت از مخازن شکسته شده با گاز موثرتر از WAG بود. اثر کاهش تحرک گاز FAWAG بیشتر از WAG بود و ویژگیهای شبکه شکست تاثیر قابلتوجهی بر بازیابی نفت داشت. و در بین آنها بازیابی نفت به نفوذپذیری شکست حساس ترین است.

Authors

امیرحسین غلام زاده

دانشجو کارشناسی مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

علی مرادی پور

دانشجو کارشناسی مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

یاسین ریگی

دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی نفت، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

بهنام صدایی سولا

دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران