راهکارهای به کارگیری فناوریهای نوین کشاورزی برای توسعه کارآفرینیمورد استان مازندران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 93

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IOTCONFES01_028

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

هدف این مطالعه شناسایی راهکارهای به کارگیری فناوریهای نوین کشاورزی برای توسعه کارآفرینی در استان مازندران بود. به منظور رسیدن به این راهکارها از راهبرد استقرایی داده های کیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. در این مطالعه به منظور جمع آوری داده ها با ۱۴ نفر از متخصصان و صاحب نظران حوزه کشاورزی هوشمند و دانش بنیان استان مازندران مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند انجام شد و نمونه های آماری به روش هدفمند انتخاب شدند و تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافتند. سازماندهی داده ها در سه مرحله کدگذاری باز مقوله بندی و انتزاع انجام شد. سپس ارتباط و نحوه اتصال مقوله ها با بهره گیری از نرم افزار ۲۵ ATLASH ترسیم شد. بر اساس نتایج در خصوص راهکارهای به کارگیری فناوریهای نوین کشاورزی ۲۵ کد اولیه در پنج مقوله راهکارهای مرتبط با فناوری راهکارهای ترویجی آموزشی راهکارهای حمایتی زیر ساختی راهکارهای مربوط به بهره برداران و راهکارهای مربوط به سرمایه انسانی دسته بندی شدند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که در دسته راهکارهای حمایتی زیر ساختی حمایت دولت و بخش خصوصی و در دسته راهکارهای مرتبط با فناوری بومی سازی فناوری ها کشاورزی بیشتر مورد توجه پاسخگویان بوده است. با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد میشود که حمایت های بخش دولتی و بخش خصوصی برای بهبود به کارگیری استفاده از فناوریهای نوین در جهت توسعه کارآفرینی و اشتغال مورد توجه مسئولین امر قرار گیرد.

Authors

زهرا سینایی راد

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری کیلومتر ۹جاده فرح آباد

فاطمه شفیعی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری کیلومتر ۹جاده فرح آباد

امید جمشیدی

استادیارگروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ساری کیلومتر ۹جاده فرح آباد