تاثیر شرایط زینتر بر ریز ساختار و خواص فرو الکتریکی PYZNT تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی

Publish Year: 1383
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 100

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICC05_064

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

در این پژوهش سعی بر مطالعه تاثیر شرایط زینتر بر ریز ساختار و خواص الکتریکی و فروالکتریکی ترکیب Pb۰.۹۷۵Y۰.۰۲۵(Zr۰.۵۳Ti۰.۴۷)۰.۹۷۵Nb۰.۰۲۵O۳ تهیه شده به روش فعال سازی مکانیکی گردیده است. سایز کریستالیت های PYZNT بدست آمده با این روش بر مبنای آنالیز XRD در محدوده ۱۰ نانومتر تعیین گردید. پودرهای نامتری حاصله تحت فشار ۱/۵ گیگا پاسکال شکل داده ش و در دماهای ۹۵۰،۱۰۵۰،۱۱۵۰ درجه سانتیگراد برای زمان های ۳۰،۶۰،۱۲۰ و ۲۴۰ دقیقه تحت عملیات زینتر تحت اتمسفر غنی از سرب واقع گردیدند. نتایج حاصله حاکی از افزایش قابل توجه سرعت زینتر نمونه ها ناشی از ذرات نانومتری مورد استفاده می باشد. نمونه های تهیه شده دردماهای زینتر پاین تر، بالاترین مقاومت مخصوص الکتریکی را از خود نشان دادند که این امر ناشی از افزایش دانسیته مرز دانه ها می باشد. بعلاوه ، کاهش سایز دانه ها منجر به کاهش قابل توجه اندازه بزرگی پارامترهای نظیر قابلیت نفوذ دی الکتریکی نسبی گردید. این موضوع نیز احتمالا ناشی از تنش های وارده به دی پل های فروالکتریکی در اثر افزایش دانسیته مرز دانه برای این ترکیبات نانوساختار می باشد. نهایتا ارتباط بین خواص دی الکتریکی و فروالکتریکی بدنه های تهیه شده با ریز ساختار مورد بحث قرار خواهند گرفت.

Authors

ایمان فریدون پور

دانشگاه علم و صنعت ایران گروه سرامیک دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

علی بیت الهی

دانشگاه علم و صنعت ایران گروه سرامیک دانشکده مهندسی مواد و متالورژی

حمیدرضا رضایی

دانشگاه علم و صنعت ایران گروه سرامیک دانشکده مهندسی مواد و متالورژی