اثربخشی آموزش تلفیقی موسیقی و تئاتر بر رضایتمندی دانش آموزان پایه دوم شهر قاین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 75

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PSCONG05_045

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تلفیقی موسیقی و تئاتر بر رضایتمندی دانش آموزان پایه دوم شهرقاین پذیرفت. پژوهش حاضر در قالب یک پژوهش شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی دانش آموزان پسر پایه دوم شهر قاین در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تشکیل دادند. براساس آمار گرفته شده از معاونت آموزش ابتدایی شهر قاین دانش آموزان مشغول به تحصیل در پایه ششم ابتدایی ۹۶۰ دانش اموز بود. از جامعه آماری فوق، با توجه به طرح شبه آزمایشی پژوهش حاضرتعداد ۳۰ نفر ۱۵ نفر گروه گواه ۱۵ نفر گروه ازمایش به روش نمونه گیری در دسترس به دو گروه گواه و آزمایش منتسب شدند. ابزار گرداوری داده ها پرسشنامه استاندارد رضایت از تحصیل احمدی ۱۳۸۸ بود. پس از اجرای پیش آزمون در هر دو گروه گروه ازمایش به مدت ۸ جلسه، تحت آموزش تلفیقی موسیقی و تئاتر قرار گرفتند. در خلال این مدت، گروه گواه ۱۵ نفر دیگر برنامه طبیعی روزانه خود را طی کردند. بعد از اجرای دوره، میزان رضایت مندی هر دو گروه گواه و آزمایش مجددا مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کورایانس انجام شد.نتایج پژوهش حاضرمجددا مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل کوریانس انجام شد.نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش تلفیقی موسیقی و تئاتر بر رضایت مندی دانش آموزان پایه دوم شهر قاین تاثیر دارد.

Keywords:

آموزش تلفیقی موسیقی و تئاتر , رضایتمندی , دانش آموزان پایه دوم.

Authors

زهرا قاسم پور

مدرس دانشگاه

مریم حجتی راد

دانشجوی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی قائنات