مقایسه اثربخشی دو دیدگاه مشاوره شغلی بر مولفه های رفتار کارآفرینانه

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEDU-4-13_002

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

هدف از این پژوهش، تعیین و مقایسه اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی با نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بر مولفه­های رفتار کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل۲۵۳ نفر دانشجویان کارشناسی ارشد داوطلب شرکت در کلاس های کارآفرینی در دانشکده علوم انسانی و اجتماعی می شدند که نمره کمتری در پرسشنامه رفتار کارآفرینانه کسب کرده بودند. از این تعداد ۴۵ نفر به­گونه تصادفی انتخاب و در سه گروه کنترل و آزمایش ۱و ۲ جایگزین شدند. بعد از ۸ جلسه آموزش داده ها به­وسیله تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرونی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد هر دو روش در افزایش مولفه­های رفتار کارآفرینانه (تصمیم­گیری، شناخت فرصت­ها، تعیین ساختار، تامین منابع، و تعیین راهبردها) موثر بوده اند. بین اثربخشی دو روش در افزایش مولفه­های شناخت فرصت­ها و تعیین راهبردها تفاوت وجود داشته است و اثربخشی الگوی چند محوری شفیع آبادی بیش­تر از نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون بوده است. بنابراین، پیشنهاد می شود از مفاهیم بنیادی هر دو مدل بویژه الگوی چند محوری شفیع آبادی برای افزایش رفتار کار آفرینانه دانشجویان استفاده بشود

Keywords:

الگوی چند محوری شفیع آبادی , نظریه محدودیت و سازش گاتفردسون , مولفه های رفتار کارآفرینانه , مشاوره شغلی

Authors

کاترین فکری

دانش آموخته دکتری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، گروه مشاوره، تهران، ایران

عبدالله شفیع آبادی

استاد دانشگاه علامه طباطبایی

رحمت الله نورانی پور

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

قدسی احقر

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مشاوره، تهران، ایران