آقای دکتر Abdolah Shafie Abadi

Dr. Abdolah Shafie Abadi

استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179088)

36
160

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers