خانم دکتر Ghodsi Ahghar

Dr. Ghodsi Ahghar

استاد سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پژوهشگاه مطالعات

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179708)

21
74
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers