استفاده از توابع شکل مختلف برای تغییر فرمهای خمشی و برشی در آنالیز اجزاء محدود تیرهای کامپوزبتی

Publish Year: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME09_015

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

در این مقاله یک راه حل بر پایه روش اجزاء محدود، برای کاهش خطای عددی در آنالیز تغییرفرمهای برشی تیرهایکامپوزیتی آرائه می شود. در این روش توابع شکل از نوع خطی و هرمیتی بترتیب برای تغییرفرمهای برشی و خمشی استفاده می شود.معمولا" برای اضافه نمودن اثرات تغییر فرم برشی به المانهای تیر درجات آزادی اضافی ایجاد می شود. بکارگیری توابع شکل خطی برایفرم برش خطای ناشی از ادغام درحات آزادی اضافی را نیز کاهش می دهد. خطای روش پیشنهادی با افزایش المان کاهش می بابد.همچنین برای تیرهای با ضریب لاغری زیاد خطا در حد قابل ملاحظه ای کم می شود. در مثالهای حل شده نتایج حاصل از روشپیشنهادی با نتایج تئوریهای مختلف دیگر و از جمله روش الاستیسیته مقایسه می شوند.

Authors

قدرت اله کرمی

استاد بخش مهندسی مکانیک. دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

محمدتقی مومنی

کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک. دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز