طراحی سیستم کنترل فلر اتوماتیک هواپیما

Publish Year: 1374
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISME03_160

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

کنترل هواپیمادرمرحله فرودآمدن باتوجه به حجم بالای بارکاری کادرپرواز از مهمترین فازهای پروازی محسوبمی شود. در این خصوص به حداقل رساندن عوامل انسانی وحرکت به سمت سیستمهای کنترل اتوماتیک گامیموثر درافزایش ایمنی پرواز می باشد.دراین مقاله به طراحی سیستم کنترل مرحله فلر که جزء آخرین فازهای هرطرح پروازمی باشد. پرداختهشده است. سیستم کنترل طرح شده قادر است کنترل های بهینه را برای کاهش ارتفاع هواپیما درمدخل ورودی باندتا زمان تماس چرخهای هواپیما با سطح باند را ایجاد نماید.اصول تئوری طراحی سیستم کنترل براساس حداقل نمودن انحراف ارتفاع هواپیماازمسیرمطلوب فلربا صرفکمترین انرژی کنترلی بنانهاده شده است.درطراحی کنترل کننده ازمدل کنترل فرمان بهینه بهره جسته وبمنظورکاهش اثراغتشاشات ورودی بر ارتفاعپرواز از یک حلقه کنترل پیش خور استفاده نموده ایم .سیستم کنترل طرح شده درخصوص یک هواپیمای مسافربری از رده بوئینگ B-۷۴۷ درازاء شرایط نامطلوباولیه وشرایط پروازی آتین نامه FAA شبیه سازی کامپیوتری شده است . درتمامی این شبیه سازی ها سیستمکنترل طرح شده توانسته است هوابیمارا طبق فرمان ورودی با بهترین مشخصه های پروازی هدایت کند.

Authors

سیداحمد فاضل زاده حقیقی

مربی بخش مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

سیدحسین پورتاکدوست

استادیار بخش مهندسی هواوفضا، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف