تاثیر تداخل زمینه ای و نوع ارائه بازخورد بر عملکرد و یادگیری پارامتر در تکالیف تعقیبی

Publish Year: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MBSP-1-1_005

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تداخل زمینه ای و نوع ارائه بازخورد (خود کنترلی و جفت شده) بر عملکرد و یادگیری پارامتر در تکالیف تعقیبی اجرا شد. روش تحقیق: ۹۰ دانشجوی پسر راست دست، بدون تجربه و آشنایی قبلی با تکلیف و با میانگین سنی ۲± ۸/۲۱ سال در این تحقیق شرکت کردند و به صورت تصادفی به ۶ گروه ۱۵ نفری شامل گروه های قالبی، زنجیره ای و تصادفی خودکنترلی و جفت شده تقسیم شدند. تکلیف آزمودنی ها تعقیب هدف نوری روی دستگاه پیروی سنج چرخان با برنامه حرکتی ثابت (مربع) و پارامتر متغیر (سرعت های ۲۰، ۳۰ و ۴۰ دور در دقیقه) با نوع تمرین (قالبی، زنجیره ای و تصادفی) و ارائه بازخورد مختلف بود. زمان باقی ماندن روی هدف (TOT) به عنوان نمره عملکرد افراد منظور شد. آزمودنی ها پس از شرکت در پیش آزمون (۱بلوک ۹ کوششی)، در مرحله اکتساب به مدت ۸ جلسه و هر جلسه ۲ بلوک ۹ کوششی را تمرین و سپس در آزمون اکتساب و بعد از ۷۲ ساعت در آزمون های یادداری و انتقال شرکت کردند. داده ها با استفاده از روش های آماری تحلیل واریانس یک راهه، تحلیل واریانس عاملی مرکب، تحلیل واریانس عاملی مرکب با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرونی در سطح (۰۵/۰P) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که عملکرد گروه های قالبی خودکنترلی و جفت شده در مرحله اکتساب نسبت به گروه های دیگر معنی دار بود و گروه قالبی خودکنترلی عملکرد بهتری در این مرحله داشتند. همچنین، عملکرد گروه ها در مراحل یادداری و انتقال تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشت. از سوی دیگر عملکرد گروه های بازخورد خودکنترلی از گروه های بازخورد جفت شده در تمامی مراحل آزمون بهتر بود. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی نتایج پژوهش حاضر اثر سودمند بازخورد خودکنترلی بر یادگیری پارامتر را نشان می دهد و حمایتی دیگر از فرضیه دوم مگیل و هال (۱۹۹۰) را فراهم می نماید.

Authors

محمد علی اصلانخانی

دانشگاه شهید بهشتی

بهروز عبدلی

دانشگاه شهید بهشتی

احمد فرخی

دانشگاه تهران

امیر شمس

دانشگاه شهید بهشتی

پروانه شمسی پور دهکردی

دانشگاه شهید بهشتی