تاثیر تاییدکننده های مشهور در رسانه های اجتماعی بر نگرش فرد در الگوی تصمیم گیری مشتریان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 48

This Paper With 33 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_BAR-15-32_010

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و در زمره پژوهش های کمی قرار دارد و از نظر زمان انجام پژوهش، مقطعی است. برای گردآوری داده ها نیز از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه شیراز است که در سه سال گذشته گوشی همراه خریده اند که تعداد ۳۴۰ پرسشنامه به روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تکمیل شد. برای تایید مدل از ابزار تحلیل عاملی تاییدی و جهت پاسخ به فرضیه های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش کمترین توان جزئی (PLS) استفاده شد. بررسی نتایج پژوهش نشان می دهد که تایید­کننده های مشهور در مصرف کنندگان آگاهی ایجاد می کنند که این موضوع سبب می شود علاقه مندی افراد نسبت به محصولات افزایش یافته و موجب گرایش آنان به خرید محصول شود. همچنین باور مصرف کنندگان نسبت به محصولاتی که توسط افراد مشهور تایید می شود این است که این محصولات دارای کیفیت مطلوبی بوده و این برندها توسط افراد پذیرفته می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد که ویژگی های تاییدکننده ها که شامل: جذابیت، تخصص، قابل اعتماد بودن و تناسب وی با محصول است، بر روی ادراک مصرف کنندگان از کیفیت آن محصول اثرگذار بوده و باعث افزایش وفاداری به برند می شود. درنهایت اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم تایید­کننده های مشهور بر رفتار مقلدانه نیز مورد تایید قرار گرفت. لذا این موضوع نشان می دهد که ویژگی های افراد مشهور باعث می شود که مصرف کنندگان رفتارهایی مشابه این افراد داشته باشند.

Keywords:

تاییدیه های مشهور , رسانه های اجتماعی , گرایش به خرید , وفاداری به برند , رفتار مقلدانه مشتری و نگرش به فرد مشهور

Authors

امین نیکبخت

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، ایران

ابوالقاسم ابراهیمی

دانشیار دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز

محمدامین بلندپرواز

دانشگاه شیراز

زهرا کاظمی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز