بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فقر انجمن خیریه ۱۴ معصوم اهواز

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 14 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAECONFE01_111

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

در مقاله حاضر، تلاش بر طراحی مدلی برای بررسی اثر متغیرهایی مثل: وضعیت مسکن، منطقه سکونت، سن، جنسیت، سطح تحصیلات، وضعیت بیماری و سلامت، نوع بیمه و سادات و عام بودن سرپرست خانوار بر فقر با استفاده از مبلغ پرداختی انجمن خیریه ۱۴ معصوم اهواز به خانوارهای تحت پوشش است. این مقاله از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت از دسته پژوهش های توصیفی است. در این مقاله از روش حداقل مربعات معمولی به منظور بررسی عوامل اجتماعی موثر بر فقر در ۱۱۷۱ خانوار تحت پوشش انجمن خیریه ۱۴ معصوم اهواز استفاده شده است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه با مددکاران انجمن خیریه ۱۴ معصوم به روش هدفمند گردآوری شده است. یافته های مقاله مبین آن است که متغیرهای تحصیلات، بیمه و جنسیت سرپرست خانوار دارای ارتباطی مثبت و معنادار با فقر هستند و متغیرهای سطح سکونت، منطقه سکونت، سن و سادات و عام دارای ارتباطی منفی و معنادار با فقر هستند. متغیر بیماری دارای ارتباطی مثبت و غیرمعنادار با فقر شده است. پیامد اصلی مدل در حوزه میزان پرداختی انجمن خیریه ۱۴ معصوم به عنوان یک سازمان مردم نهاد جهت بررسی فقر خانوارهای تحت پوشش و ارائه راهکار جهت برون رفت از فقر یا جلوگیری از آسیب های احتمالی بیش تر به این خانوارها است.

Keywords:

حداقل مربعات معمولی , داده های مقطعی , سازمان های مردم نهاد

Authors

فرزانه زنگنه

کارشناس ارشد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

سیدامین منصوری

استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز ایران

سیدمرتضی افقه

دانشیار گروه اقتصادی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران