تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب وکار با توجه به نقش میانجی استراتژی های بازاریابی (مورد مطالعه : شرکت اسنوا)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_271

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب وکار با توجه به نقش میانجی استراتژی های بازاریابی (مورد مطالعه : شرکت اسنوا) است . پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت (روش گردآوری دادهها) از نوع توصیفی -پیمایشی است . جامعه آماری شامل کارشناسان و مدیران سطوح مختلف شرکت اسنوا با تعداد ۷۵۰ نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روشهای آماری از جمله فرمول کوکران ۲۵۵ نفر به دست آمد. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است . به منظور سنجش متغیر بازارگرایی از پرسشنامه استاندارد یانگ و همکاران (۲۰۲۰) با ۱۴ گویه ، برای سنجش استراتژی های بازاریابی از پرسشنامه استاندارد پارنل و بردی (۲۰۱۹) با ۹ گویه و همچنین برای سنجش عملکرد کسب وکار نیز از پرسشنامه پارنل و بردی (۲۰۱۹) با ۸ گویه استفاده شد. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع دادهها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده شد که با توجه به غیرنرمال بودن توزیع دادهها برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPls۳ استفاده شد. یافته ها نشان داد که بازارگرایی از طریق نقش میانجی استراتژی های بازاریابی بر عملکرد کسب وکار تاثیرگذار است . بازارگرایی بر استراتژی های بازاریابی و عملکرد کسب وکار تاثیرگذار است . همچنین نتایج نشان داد که استراتژی های بازاریابی بر عملکرد کسب وکار تاثیرگذار است .

Keywords:

بازارگرایی , عملکرد کسب وکار , بازاریابی , استراتژی های بازاریابی .

Authors

مهیا محمدی

عضوهیئت علمی وابسته به دانشگاه آزاداسلامی تهران جنوب

محمدرضا قریشی رودبارکی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاداسلامی واحدتهران جنوب