هوشمندسازی حسابداری و حسابرسی : چالش ها و فرصت ها

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 157

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_373

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

هوشمندسازی حسابداری و حسابرسی به عنوان یک رویکرد نوین در مدیریت مالی و حسابداری،توانمندیهای بسیاری را برای سازمانها به ارمغان میآورد. این تکنولوژی با بهرهگیری از الگوریتمهایهوش مصنوعی، تجزیه و تحلیل دقیق دادههای مالی، اتوماسیون فرآیندهای حسابداری، و ایجاد امکاناتبهینه برای حسابرسی، به سازمانها امکان مدیریت بهتر منابع مالی، افزایش دقت در گزارشات مالی، وپاسخ به چالشهای فوری و آینده را میدهد. در این راستا، مفاهیم اساسی هوشمندسازی حسابداری وحسابرسی شامل تحلیل دادهها، افزایش بهرهوری، ایجاد گزارشات تحلیلی، و پیشگیری از خطاها وکلاهبرداریها است. با استفاده از فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی، روباتیک پروسس، و ابرحسابداری،سازمانها میتوانند به نحو موثرتری با چالشهای حسابداری روبرو شده و به بهبود عملکرد مالی ومدیریتی دست یابند. هدف کلی این پژوهش این است که ، هوشمندسازی حسابداری و حسابرسی بهعنوان یک ابزار استراتژیک و نوآورانه میتواند به سازمانها کمک کند تا در مقابل چالشهای مالی،اقتصادی، و فناوری بهبودات مداوم داشته باشند و از مزایای این تحولات بهرهمند شوند. روش پژوهشاین تحقیق از نوع مطالعات توصیفی است و با توجه به روش اجرا مرور سیستماتیک تلقی میشود. جامعهآماری تحقیق کلیه مطالعاتی است که از جوانب مختلف موضوع نقش هوش مصنوعی بر حسابداری وحسابرسی را بررسی کرده اند. به طور خلاصه، هوشمند سازی در حسابداری و حسابرسی به عنوان یکمسیر اساسی برای تحولات آینده در این حوزه مطرح است. با توجه به چالشها و فرصتها، سازمانهانیاز دارند تا با استفاده هوشمندانه از فناوری، فرآیندها و سیستمهای خود را بهروز کنند و با تغییرات روبه رو شوند. بنابراین، میتوان قویا گفت که هوش مصنوعی آینده صنعت حسابداری و مالی خواهد بود.

Keywords:

هوش مصنوعی , سیستم های حسابداری و حسابرسی , تحلیل داده , امنیتداده , تحول دیجیتال

Authors

علی کیانی فر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

محسن حمیدیان

استادیار دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

حامد بهجتی فرد

جهاد دانشگاهی علم و صنعت