ارتباط بین انعطاف پذیری و کیفیت زنجیره تامین ، بر طراحی سیستم حسابداری مدیریت با اثربخشی هزینه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 50

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FMEAD01_388

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین انعطاف پذیری و کیفیت زنجیره تامین ، بر طراحی سیستم حسابداری مدیریت با اثربخشی هزینه در سال ۱۴۰۰ می باشد. این پژوهش ، بر حسب هدف کاربردی ، نوع دادهها کمی و نحوه اجراء توصیفی از نوع همبستگی پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مدیران مالی ، حسابداران ارشد، حسابرسان داخلی ، مدیران منابع انسانی و مدیران کنترل کیفیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۴۰۰ می باشند. در این پژوهش ، از روشهای مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PlS استفاده گردید. نتایج فرضیه نشان داد که حسابداری مدیریت یعنی اطلاعات با دامنه وسیع ، بر ابعاد اثربخشی هزینه ، استفاده موثر از دارایی ها، انعطاف پذیری زنجیره تامین و کیفیت زنجیره تامین تاثیر و ارتباط مثبت و معناداری دارند.

Authors

محسن حمیدیان

استادیار گروه اقتصاد و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

الهه رسولی

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب

زهرا حیدریان

کارشناس ارشد حسابداری