بررسی تاثیر عزت نفس سازمانی بر رشد حرفه ای منابع انسانی در اداره آموزش و پرورش مهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB07_033

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر عزت نفس سازمانی بر رشد حرفه ای منابع انسانی در اداره آموزش وپرورش شهرستان مهر می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و از نظرهدف کاربردی می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان مهر بهتعداد ۴۷۳ نفر می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نمونه وطبق جدول مورگان تعداد ۲۱۲ به عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار پژوهش در این تحقیق شامل پرسشنامهاستاندارد عزت نفس سازمانی بهشتی فر (۱۳۹۱) و پرسشنامه استاندارد رشد حرفه ای هوانگ (۲۰۰۹) می باشد.روایی پرسشنامه ها بر مبنای دیدگاه خبرگان و پایایی آن نیز بر اساس آزمون آلفای کرونباخ مورد سنجش قرارگرفت و به ترتیب ۰.۹۲۱ و ۰.۷۴۳ مورد ارزیابی و محاسبه گردید که بیانگر پایایی مطلوب پرسشنامه تحقیق میباشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از تحلیل رگرسیون خطی و چندگانه استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد عزت نفس سازمانی و ابعاد آن بر رشد حرفه ای منابع انسانی در اداره آموزش و پرورششهرستان مهر تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان به ترتیب بیشترین تاثیرمربوط به قابلیت های فردی، ارزش درسازمان، سازگاری و در نهایت خودمختاری قرار دارد.

Keywords:

Authors

فاطمه رضایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لامرد

احمد عسکری

استادیار گروه مدیریت، واحد لامرد، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران