رابطه نیازهای بنیادین روانشناختی و ادراک از محیط مدرسه با هیجانات مثبت و منفی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB07_054

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی نیازهای بنیادین روانشناختی و ادراک از محیط مدرسه با هیجانات مثبت و منفی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی انجام شد. این پژوهش به لحاظ هدف تحقیق کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم (پایه های چهارم، پنجم و ششم) شهرستان خوی به تعداد ۱۱۰۵۳ می باشد. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، ۳۷۵ محاسبه شد. همچنین، روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های نیازهای اساسی روان شناختی (۲۰۰۰)، ادراک از محیط مدرسه جنتری و همکاران (۲۰۰۲) و هیجان های مثبت و منفی تحصیلی پکران و همکاران (۲۰۰۵) استفاده گردید. روایی ابزارهای مذکور، ت وسط استاد راهنما تائید و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، ۰/۸۲۵، ۰/۷۹۳ و ۰/۸۱۱ بدست آمد. برای تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده گردید. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. تحلیل ها نشان دادند که بین نیازهای بنیادین روانشناختی و ادراک از محیط مدرسه با هیجانات مثبت تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، همچنین نتایج نشانگر این بود که ارتباط بین نیازهای بنیادین روانشناختی و ادراک از محیط مدرسه با هیجانات منفی تحصیلی در دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی معکوس و معنی دار است، به علاوه، تحلیل رگرسیون نشان داد که هیجانات منفی و مثبت تحصیلی از طریق نیازهای بنیادین روانشناختی به صورت معنی داری قابل پیش بینی است.

Keywords:

نیازهای بنیادین روانشناختی , ادراک از محیط مدرسه , هیجانات مثبت و منفی تحصیلی

Authors

رقیه حاتم اوغلی

معلم آموزش و پرورش