بررسی ارتباط دگرگون سازی شغلی با موفقیت شغلی و هویت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی شهرستان چایپاره در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 90

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICHMB07_055

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

هدف تحقیق حاضر تعیین ارتباط دگرگون سازی شغلی با موفقیت شغلی و هویت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شامل کلیه مدیران مدارس ابتدایی شهرستان چایپاره به تعداد ۱۰۴ نفر می باشد. حجم نمونه آماری مساوی جامعه آماری درنظر گرفته می شود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های دگرگون سازی شغلی لاورنس (۲۰۱۰)، موفقیت شغلی نبی (۲۰۱۱)، هویت سازمانی چنی (۱۹۸۲) استفاده شد. روایی صوری و م حتوایی پرسشنامه ها توسط استاد راهنما تائید و پایایی درونی از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب، ۰/۷۹۸، ۰/۸۲۳ و ۰/۷۴۴ بدست آمد. برای تعیین وضعیت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد. با توجه به نرمال بودن توزیع داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون برای آزمون فرضیه ها استفاده گردید. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که دگرگون سازی شغلی و مولفه های آن (تغییر مرزهای وظیفه، تغییر مرزهای ارتباطی و تغییر شناختی مرزهای وظیفه) با موفقیت شغلی و هویت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی ارتباط مثبت و معنی داری دارند. همچنین نتایج نشان داد که موفقیت شغلی و هویت سازمانی مدیران مدارس ابتدایی از طریق تغییر شناختی مرزهای وظیفه دگرگونی سازی شغلی مدیران مدارس ابتدایی به صورت معنی داری قابل پیش بینی است.

Authors

فضه تقی نژاد

معلم آموزش و پرورش