ارتباط سبک رهبری رفتار دموکراتیک مربیان با اضطراب ورزشی دانش آموزان مطالعه موردی المپیاد ورزشی دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم ناحیه ۱ کرمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 94

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TARBIATBADANI02_042

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین سبک رهبری رفتار دموکراتیک مربیان با اضطراب ورزشی دانش آموزان دختر دوره دوم در المپیادهای ورزشی نا حیه ۱ کرمان انجام شده که از تعداد ۲۰۶۱ دانش آموز ، ۳۱۲ نفر در المپیادهای ورزشی شرکت کرده بودندکه به پرسشنامه های مقیاس رهبری چلادورای و صالح((۱۹۸۷که حاوی ۴۰ سوال که دارای ثبات درونی r = ۰/۷۵ پایایی آن توسط آلفای کرونباخ صورت گرفته که r =۰/۹۰ است و پرسشنامه اضطراب رقابتی (SAS) که به وسیله اسمیت و اسمول و اسچتز (۱۹۹۰) طراحی شده و دارای ۲۱ سوال است با پایایی r =۰/۷۷ و همبستگی کل سوالات r = ۰/۹۳ است، پاسخ دادند که جهت بررسی فرضیه های تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسون همراه با نمودار پراکنش برای تعیین رابطه بین دو متغیر استفاده شده است و برای بررسی نرمال یا غیر نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف استفاده شده است .این نتایج حاصل شد که بین رفتار دموکراتیک با اضطراب ورزشی رابطه معنادار معکوس وجو دارد .

Authors

حسین میر

آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان

سمیرا سلطانی

آموزش و پرورش استان کرمان