مقایسه یک دوره برنامه ورزشی و توانبخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی کودکان دارای نقص توجه/ بیش فعالی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 23 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TARBIATBADANI02_043

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر یک دوره برنامه حرکتی و توان بخشی شناختی بر حافظه و کارکردهای اجرایی کودکان ۶ تا ۱۰ ساله دختر دارای نقص توجه/ بیش فعالی بود. این تحقیق از نوع نیمه تجربی با گروه کنترل و انجام پیش و پس آزمون انجام شد و داده های آن بصورت میدانی جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش تعداد ۳۰ نفر از کودکان ۶ تا ۱۲ ساله مبتلابه اختلال توجه/ بیش فعالی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان درمانی شهر تهران بود که به صورت روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به طور تصادفی به سه گروه، کنترل۱۰)نفر) و دو گروه تمرینات برنامه ورزشی(۱۰نفر) و توانبخشی(۱۰نفر) تقسیم شدند. ۲۴ ساعت قبل و بعد از اتمام پروتکل تمرینی (وینتر و همکاران) تمامی تست های مربوط به حافظه و کارکردهای اجرایی از آزمودنیها گرفته شد. پس از جمع آوری داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از آماری توصیفی جهت محاسبه میانگین ها و انحراف استاندارد و تجزیه و تحلیل داده ها و برای اندازه گیری نرمالیتی داده ها از آزمون shapiro – wilk و بر ای برابری واریانس ها از آزمون لوین استفاده شد. در ادامه از تحلیل کوواریانس برای بررسی فرضیه ها استفاده شد و از آزمون بونفرونی برا ی مقایسه جفتی داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات در سطح معناداری %۹۵میزان آلفا ی کوچکتر یا مساوی .۰/۰۵ با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه ۲۳ انجام شد.یافته های پژوهش نشان داد یک دوره برنامه ورزشی و توان بخشی شناختی تاثیر معنی داری بر حافظه کودکان دختر دارای نقص توجه/ بیش فعالی دارد((P=۰/۰۵ و تاثیر معنی داری بر عملکرد حرکتی دختر دارای نقص توجه/ بیش فعالی دارد(.(P=۰/۰۰۱ با توجه به یافته های پژوهش می توان از برنامه های ورزشی و توانبخشی شناختی بر بهبود عملکرد و حافظه کودکان دارای نقص توجه/بیش فعالی استفاده کرد.

Keywords:

برنامه حرکتی -توان بخشی شناختی- حاقظه -کارکردهای اجرایی کودکان-نقص توجه/بیش فعالی

Authors

نفیسه کرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روانشناسی تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

حسن قاسمعلی پور

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

فروغ فتاحی مسرور

استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام