ضمانت اجرای نقض پتنت در ایران با مطالعه تطبیقی آن در آمریکا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 97

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIGHTSCONF02_096

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

حق پتنت و حق ثبت آن حقی انحصاری است که در قبال اختراع ثبت شده به مخترع یا نماینده قانونی او اعطاء میشود .پتنت سندی است که از طرف موسسات دولتی هر کشور صادر می شود و به دارنده آن، انحصار استفاده از آن اختراع را، بهمدت ۲۰ سال در آن کشور میدهد. در واقع قوانین ثبت اختراع برای هر کشور فقط در آن کشور اعتبار داشته و نظام ثبت بینالمللی اختراعی وجود ندارد، بلکه فقط در این میان معاهدات بین المللی وجود دارند که روند ثبت اختراع )پتنت( را برایشهروندان کشورهای امضاکننده آن قرارداد، در سایر کشورها تسهیل میکند .محقق در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی واستفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی تطبیقی ضمانت اجرای نقض پتنت در ایران و آمریکا پرداخته است .ضمنا در این مقالهویژگی ها و مولفه های موثر در احراز موضوع بررسی شده و در موارد مقتضی به نکات خاصی که در رابطه با کلیات موضوعوجود دارد پرداخته میشود .

Authors

رویا گلستان پور

کارشناس ارشد جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد ساوه

مریم فخریان

کارشناس ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد نجف آباد