میزان و علل ترک خدمت پرستاران در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HRMCONFE07_018

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

کمبود جهانی پرستار و ترک خدمت آنها از محیط کار یکی از مسائل و مشکلات جهانی می باشد و مشکلات بزرگی در خدمات رسانی به بیمار و کیفیت مراقبت ایجاد می کند. پژوهش حاضر از نوع کمی -کیفی بوده و با استفاده از نمونه گیری در دسترس با ۲۷پرستار مصاحبه تلفنی صورت گرفت . مصاحبه ها از طریق ضبط صدا و یادداشت برداری ثبت شد. تحلیل دادهها به روش تحلیل موضوعی شش مرحله ای براون و کلارک انجام شد که شامل مراحل آشنایی با دادهها، ایجاد کدهای اولیه ، ایجاد درون مایه های اولیه ، مرور تم ها، تعریف و نام گذاری درون مایه ها و تهیه گزارش است . نتایج نشان داد که عوامل فردی، عوامل شغلی (سنگینی کمی و کیفی شغل ، نداشتن وقفه های منظم استراحت حین انجام کار، نامشخص بودن شرح وظایف و مسئولیت ها، نداشتن استقلال حرفه ای، عدم دریافت بازخورد مناسب از مدیران)، عوامل سازمانی (کمبود پرسنل ، حقوق و دستمزد کم ، ضعف در نظام مدیریت ، تبعیض بین پرستاران، توجه کم به نیازها و انتظارات پرستاران، ارتباطات ضعیف و تنش با مدیران) و عوامل فراسازمانی بیشترین تاثیر را در ترک خدمت پرستاران داشتند. این پژوهش به سازمانهای مراقبت بهداشتی راهنمایی می کند تا با شناخت دقیق علل ترک خدمت پرستاران، اقداماتی را برای جذب و نگهداشت پرستاران انجام دهند. این اقدامات زمینه ساز برای بهبود کیفیت مراقبت از بیماران را به همراه دارد.

Authors

نیلوفر امیری قلعه رشیدی

معاون مدیر توسعه سازمان و سرمایه انسانی، دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه تهران، تهران، ایرا ن

علی محمد مصدق راد

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهرا ن، دکتری سیاستگذاری و مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرا ن

آتنا گل افشان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرا ن

هدی غبیشی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرا ن