مقایسه اثربخشی "درمان تصویرسازی ارتباطی" و "درمان روابط موضوعی" بر احساس انسجام و خودتنظیمی در زنان دارای طلاق های مکرر شهر تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHPM-13-1_006

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

مقدمه: توجه به مسائل روانشناختی در زنان دارای طلاق مکرر حائز اهمیت است. مطالعه حاضر باهدف مقایسه اثربخشی "درمان تصویرسازی ارتباطی" و "درمان روابط موضوعی" بر احساس انسجام و خودتنظیمی در زنان دارای طلاق های مکرر شهر تهران انجام شد. روش کار: پژوهش حاضر به روش به نیمه تجربی با پیش آزمون - پس آزمون، پیگیری (۳۰ روزه) و گروه کنترل صورت گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل زنان دارای طلاق های مکرر شهر تهران بودند که به سبب پیامدهای روانشناختی حاصل از طلاق های مکرر به مراکز مشاوره روانشناختی شهر تهران در سال ۱۴۰۰ مراجعه کرده بودند. از بین ۱۸۷ تن مراجعه کننده، ۳۶ تن به روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. سپس به روش تصادفی ساده به روش قرعه کشی در گروه های مداخله اول و دوم و گروه کنترل جایگزین شدند (هر گروه ۱۲ تن). ابزار پژوهش شامل: پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس احساس انسجام" (Sense of Coherence Scale) و "پرسشنامه خودتنظیمی" (Self -Regulation Questionnaire) بودند. روایی محتوا و روایی صوری به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. شرکت کنندگان در گروه "درمان تصویرسازی ارتباطی" و در گروه "درمان روابط موضوعی" نیز طی ۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه ای تحت درمان قرار گرفتند. گروه کنترل درمان را پس از اتمام پژوهش دریافت کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه ۲۰ تحلیل شدند. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر اندازه گیری نشان داد که "درمان تصویرسازی ارتباطی" و "درمان روابط موضوعی" برافزایش احساس انسجام و خودتنظیمی در زنان دارای طلاق های مکرر اثربخش بوده است. (P< ۰/۰۱) نتیجه گیری: "درمان تصویرسازی" و "درمان روابط موضوعی" برافزایش احساس انسجام و خودتنظیمی در زنان دارای طلاق های مکرر اثربخش بوده است. لذا به درمانگران، مشاوران ازدواج و مشاوران خانواده پیشنهاد می شود که با به کارگیری "درمان تصویرسازی ارتباطی" و "درمان روابط موضوعی" در زنان دارای طلاق مکرر، تعارضات آن ها را کاهش دهند.

Authors

مژگان حضرت زاده

Islamic Azad University

سیدحسین میرزایی

Islamic Azad University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Talaeezadeh M, Eftekhar Saadi Z, Heydarie A, Joharifard R. [Comparing ...
 • Carr CM, Wolchik SA. Marital Status, Divorce, and Child Development. ...
 • Tomotsune Y, Sasahara S, Umeda T, Hayashi M, Usami K, ...
 • Antonovsky A. The Salutogenic Model as a theory to guide ...
 • Muro L, Holliman R, Luquet W. Imago Relationship Therapy and ...
 • Hendrix H, Hunt HL, Luquet W, Carlson J. Using the ...
 • Schmidt CD, Gelhert NC. Couples therapy and empathy: An evaluation ...
 • Movahedi A, Zargham Hajebi M, Mirza Hosseini H. [The effectiveness ...
 • Agha Yosefi A, Zand Khaneh Shahri Z. [The effectiveness of ...
 • Gehlert NC, Schmidt CD, Giegerich V, Luquet W. Randomized controlled ...
 • Matin H, Yoosefi N, Solgi M, Arjmand Mazidi M. [The ...
 • Husseinpoor MS, Rezakhani S. [The impact of Imago Therapy Training ...
 • Mohannaee S, Poladei Rayshahri A, Golestaneh S, Keykhosrovani M. [Effectiveness ...
 • Sheydanfar N, Navabinejad S, Farzad V. [Comparison of the effectiveness ...
 • Nikoogoftar M, Sangani A. [Comparing the effectiveness of Acceptance and ...
 • Luquet W, Muro L. Imago Relationship Therapy Alignment with marriage ...
 • Stadter M. Time, Focus, Relationship, and trauma: A contemporary object ...
 • Mahler MS. Symbiosis and Individuation. The Psychoanalytic Study of the ...
 • Meissner WW. Internalization in psychoanalysis. Psychology Issues. ۱۹۸۱; ۵۰:۱-۲۷۸. PMID: ...
 • Ezzati A, Rafieinia P, Sabahi P, Makvand Hosseini S. [The ...
 • Keefe JR, Derubeis RJ. Changing character: A narrative review of ...
 • Levy KN, Kivity Y, Yeomans FE. Chapter ۲ - Transference-Focused ...
 • Fairbairn WRB. Object relationships and dynamic structure. The International Journal ...
 • Odajima Y, Sumi N. Factors related to sense of coherence ...
 • Konaszewski K, Kolemba M, Niesiobędzka M. Resilience, sense of coherence ...
 • Tarviji A, Tarkhan M. [The relationship between perception of competence, ...
 • Alipour A, Sharif N. [Validity and reliability of the Sense ...
 • Brown JM, Miller WR, Lawendowski LA. The self-Regulation Questionnaire. ۱۹۹۹. ...
 • Pichardo MC, Cano F, Garzón-Umerenkova A, de la Fuente J, ...
 • Wibowo A, Paramita W. Resilience and turnover intention: The role ...
 • Ahanchiyan M, Arfaa F, Bahmanabadi S. [The association between attribution ...
 • Shahar G. Reformulated Object Relations Theory: A bridge between clinical ...
 • نمایش کامل مراجع