نگاهی به وضعیت تورم کشور در دهه ۱۳۹۰ چالش ها و ارائه راهکار

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1935851
Publish: 11 March 2024
View: 96
Pages: 60
Publish Year: 1400

This Research With 60 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

در سال های اخیر نرخ تورم علیرغم کنترل آن در سال ها ۱۱۹۱ الی ۱۱۹۳ ، با بروز مسائل ارزی ناشی از

تحریم های بین المللی و شیوع ویروس کرونا، روند صعودی بالاتر از نرخ بلندمدت را طی کرده است. از

آنجا که این روند صعودی می تواند با افزایش انتظارات تورمی به خصوص آینده نگر، موجبات افزایش انگیزه

سوداگری، برهم زدن بازدهی بازار دارایی ها و بی ثباتی در این بازارها و همچنین انحراف در جریان نقدینگی

را به همراه داشته باشد، موانعی برای رشد اقتصادی و کمبود عرضه و در نتیجه بروز تورم بیشتر و تشدید

شرایط رکود تورمی را ایجاد خواهد کرد. اما نکته قابل ذکر آن است که تورم در ایران حتی در سال های

مذکور که رشد آن تک رقمی بوده است، همواره بیش از متوسط کشورهای جهان بوده و در دوره هایی که

شوک های خارجی اتفاق می افتد، صرفا سرعت رشد آن دستخوش تغییر می شود. از اینرو، بکارگیری هرگونه

ابزار برای کنترل و مهار تورم مستلزم شناسایی هم عوامل بنیادین شکل گیری و پایداری تورم و هم عوامل

انحراف از روند است. از اینرو، در این گزارش ریشه های ایجاد تورم با اتکاء به مطالعات داخلی مختلف و

عوامل تاثیرگذار بر روند نرخ تورم طی سال های دهه ۹۴ با استناد به شواهد آماری و ارتباط تورم با

متغیرهایی نظیر کل های پولی، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، شناسایی شده اند. یافته ها نشان می دهد:

· بخش قابل توجهی از عوامل موجد تورم ساختاری )رابطه دولت با بانک مرکزی و شبکه بانکی

و ناترازی شبکه بانکی( هستند و از آنجا که مبارزه با این عوامل دشوار است، تورم به یک پدیده

مزمن در اقتصاد تبدیل شده است. سایر عوامل نیز بنابر مقتضیات زمانی و شرایط اقتصادی

کشور درجه تاثیرگذاری متفاوتی بر افزایش تورم دارند.

فهرست مطالب Research

خلاصه مدیریتی ۱

۱ مقدمه ۸

۲ مبانی نظری ۹

۱ ۲ تورم و عوامل موثر بر آن - ۹

۲ ۲ پایداری در تورم - ۱۱

۱ ۲ ابزارهای مدیریت و کنترل تورم با نگاهی به تجربه کشورهای با تورم بالا - ۱۱

۱ ۱ ۲ تجربه برزیل - - ۱۱

۲ ۱ ۲ تجربه ترکیه - - ۱۱

۱ ۱ ۲ تجربه روسیه - - ۱۸

۱ بررسی روند تورم و عوامل موثر بر آن در ایران ۲۲

۱ ۱ عوامل موثر بر تورم براساس یافته های مطالعات داخلی - ۲۲

۲ ۱ تحلیل وضعیت موجود براساس شواهد آماری - ۲۱

۱ ۲ ۱ روند تاریخی تورم در ایران - - ۲۱

۲ ۲ ۱ رشد نقدینگی و تورم - - ۲۱

۱ ۲ ۱ نرخ سود بانکی و تورم - - ۲۹

۱ ۲ ۱ نرخ سود بانکی، رشد نقدینگی و تورم - - ۱۱

۲ ۲ ۱ تحولات نرخ ارز و تورم - - ۱۲

۱ چالش های)عوامل عدم موفقیت( مهار تورم طی سال های اخیر ۱۳

۱ ۱ کسری بودجه دولت و تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی - ۱۳

۲ ۱ کسری بودجه دولت و تامین مالی از طریق منابع بانکی - ۱۱

۱ ۱ ضعف بانک مرکزی در خنثی سازی تاثیر دارایی های خارجی بر رشد پایه پولی - ۱۸

۱ ۱ ناترازی شبکه بانکی و تشدید آن - ۱۸

۲ ۱ تعیین دستوری نرخ سود بانکی بدون توجه به شرایط اقتصادی و نظام بانکی کشور - ۱۹

۳ ۱ تلاطمات بازار ارز ناشی از شوک های خارجی - ۱۴

۱ ۱ انتظارات تورمی آینده نگر و افزایش انگیزه سوداگری در بازار دارایی ها برای حفظ ارزش پول - ۱۱

۸ ۱ تحریم و تورم ناشی از فشار هزینه )افزایش هزینه مبادلاتی( - ۱۲

۹ ۱ افزایش بازدهی بازار سرمایه و نقش پیشرانی آن در تعیین قیمت بازار سایر دارایی ها - ۱۱

۱۴ ۱ عدم وجود الزامات موفقیت چارچوب سیاستی هدف گذاری تورم - ۱۱

۱۱ ۱ نگاه خردگرانه دولت و تنظیم گری بازار در مهار تورم - ۱۱

۱۲ ۱ نرخ ارز بهعنوان پیشران تورم و انتظارات تورمی در کشور - ۱۱

۲ راهکارهای مهار تورم ۱۱

۱ ۲ فراهم سازی الزامات موفقیت اجرای هدف گذاری تورم - ۱۱

۲ ۲ سیاست گذاری حوزه پولی جهت کنترل جریان نقدینگی و افزایش کیفیت آن - ۱۸

۱ ۲ سیاست گذاری حوزه ارزی در جهت صیانت از ذخایر ارزی و کاهش نوسانات آن - ۱۹

۱ ۲ سیاست گذاری حوزه مالیاتی مکمل برای کاهش انگیزه سوداگری در بازار دارایی ها - ۲۴

۲ ۲ اصلاح ساختاری - ۲۴

۱ ۲ ۲ اصلاح ناترازی شبکه بانکی - - ۲۱

۲ ۲ ۲ اصلاح ناترازی بودجه دولت )انضباط مالی دولت( - - ۲۱

۳ جمع بندی ۲۱

فهرست منابع ۲۳

نمایش کامل متن