بررسی رابطه کوته بینی مدیربتی و حق الزحمه حسابرسی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 117

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_144

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

حق الزحمه حسابرسی بازتابی از کیفیت حسابرسی برای استفاده کنندگان برون سازمانی از صورت های مالیاست. حسابرسی مستقل بخشی مهم از نظام گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. گزارش حسابرس مستقلمی تواند بیانگر ایفای تعهدهای مدیریت صاحب کار نسبت به سرمایه گذاران باشد و حق الزحمه حسابرسی رامی توان هزینه ای در نظر گرفت که صاحب کار در ازای ایفای این تعهدها به حسابرس پرداخت می کند. هدفاین پژوهش بررسی رابطه کوته بینی مدیریتی و حق الزحمه حسابرسی است. جامعه آماری پژوهششر کت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه مورد مطالعه. شامل ۱۵۲ شرکت پذیرفته شدهطی سال های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ است. روش پژوهش توصیفی و از نظر ارتباط بین متفیرها علی است و از نظرهدف کاربردی است. برای پردازش و آزمون فرضیه ها از روش رگرسیونی و داده های تابلویی و همچنین مدلاثرات ثابت استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل فرضیه ها نشان داد که کوته بینی مدیریتی باحق الزحمه حسایرسی رابطه مثبت و معناداری دارد.

Keywords:

حق الزحمه حسابرسی. بورس تهران. کوته بینی مدیریتی

Authors

سمیه ساروئی

گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور ایران

مهسا مرادی

گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور ایران