بررسی رابطه جو ایمنی با رفتارهای ایمنی کارکنان؛ نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مطالعه موردی)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_147

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

به منظور بهبود سطح ایمنی و کنترل حوادث در محیط های کاری بررسی سطح جو ایمنی و رفتار ایمن و اخلاقحرفه ای در کارکنان ضروری می باشد پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جو ایمنی با رفتارهای ایمنی کارکنان؛نقش میانجی اخلاق حرفه ای (مطالعه موردی) انجام شد. این مطالعه از نظرهدف کاربردی و با توجه به توصیفآماری وضعیت متغفیرهای تحقیق و نیز بررسی روابط بین آن ها روش تحقیق از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعهآماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان فولاد اکسین خوزستان بودند که به روش تصادفی ساده ۱۸۶نفر انتخاب ومورد آزمون قرار گرفت. در این پژوهش از پرسشنامه جو ایمنی نوردیک (۲۰۰۱) پرسشسنامه رفتارهای ایمنی، وپرسشنامه اخلاق حرفه ای کلایکمن و هنینگ کلیکمن و هنینگ (۲۰۰۰) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روشمدل سازی ساختاری در نرم افزار PLS انجام شد. طبق یافته های تحقیق ارتباط جو ایمنی با رفتارهای ایمنی کارکنانو نقش میانجی اخلاق حرفه ای در کارکنان شرکت فولاد اکسین خوزستان از برازش مطلوب برخوردار بود. تاثیر جوایمنی بر رفتار ایمنی برابر ۰.۶۶و تاثیر جو ایمنی بر اخلاق حرفه ای برابر ۰,۳۴ و تاثیر اخلاق حرفه ای بر رفتار ایمنی۰.۴۲ بود. وضعیت جو ایمنیt رفتار ایمنی کارکنان و اخلاق حرفه ای کارکنان شرکت فولاد اکسین از حد متوسطبالاتر بود. رابطه جو ایمنی با رفتار ایمنی در کارکنان فولاد اکسین خوزستان معنادار بود رابطه جو ایمنی با اخلاقحرفه ای در کارکنان فولاد اکسین خوزستان معنادار بود. با توجه به وجود ارتباط آماری معنی دار بین جو ایمنی و رفتارایمن با میانجی اخلاق حرفه ای بیانگر لزوم توجه بیشتر و موثرتر به نیروی انسانی در محیط کار و ایجاد جو ایمن می باشد.

Keywords:

جو ایمنی , رفتار ایمنی , ا خلاق حرفه ای , کارکنان فولاد اکسین خوزستان

Authors

سیده هانیه علیزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد

سمیه رهبر

استاد راهنما